คอลัมน์ ท้องถิ่นชวนรู้: มติสมัชชาสุขภาพ

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 ที่เมื่อวันที่ 17-18 มิ.ย.2557 ณ อิมแพ็ค เมืองทอง ประชุมมีมติ 8 ประเด็นดังนี้
1. นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน 2.การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย 3.แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบ
สุขภาวะชุมชน,4.แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ.2557-2561 5.ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน 6.การกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
7.การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียว ของคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และ 8.การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย (ยังมีต่อ)
ความร่วมมือ ‘ข่าวสด’ – กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร