สัมภาษณ์: พิมพรรนี มีสุดเพียร นายก อบต.หนองแขม ‘บำบัดรักษาด้วยภูมิปัญญานวดแผนไทย’

Untitled5มติชน ฉบับวันที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ทวีศักดิ์ เดชชู
“ตำบลหนองแขม” เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอโคกสำโรง จ.ลพบุรี เดิมเป็นส่วนหนึ่งในตำบลชอนสารเดช ก่อนแยกออกจากตำบลชอนสารเดช เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2512 ปัจจุบันปกครองในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีพื้นที่ 65.56 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,925 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขาเล็กๆ ดินเป็นสีดำเหมาะแก่การเกษตรกรรม แบ่งเขตเป็น 13 หมู่บ้าน มีประชากรกว่า 4,600 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ทานตะวัน ฟักทอง และประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ปัจจุบัน อบต.หนองแขมมีการบริหารงานของทีมบริหารที่มี พิมพรรนี มีสุดเพียร เป็นนายก อบต. ซึ่งประกาศนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจประชาชนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแขม ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการและทุพพลภาพที่นอนรักษาตัวอยู่บ้าน ล่าสุดเพิ่งเปิดโครงการนวดแผนไทยให้ประชาชน เพื่อเสริมสร้างและรักษาสุขภาพร่างกายของประชาชนทั่วไป โดยนำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้บำบัดรักษาอาการโรคภัยต่างๆ
พิมพรรนี มีสุดเพียร กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน พบอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคข้อ และปวดเมื่อยจำนวนมาก อันเนื่องมาจากการทำงานเป็นเวลานาน ส่งผลให้กล้ามเนื้อทำงานมากและเกิดความล้า หดเกร็งเฉพาะที่ การแพทย์แผนไทยจึงถูกนำมาใช้ในการบำบัดอาการรักษาอาการปวดหรือโรคภัยบางอย่างซึ่งส่งผลโดยตรงต่อร่างกาย คลายเครียด เคล็ดขัดยอก ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ผ่อนคลาย ประกอบกับสำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2552 มุ่งเน้นการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกระดับ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคประชาสังคม ส่งเสริมสนับสนุนการร่วมกลุ่มของหมอพื้นบ้านและพัฒนาศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับ และสานต่อองค์ความรู้ภูมิปัญญาของบรรพชนให้ดำรงอยู่ในชุมชน ในลักษณะเสริมสร้างสุขภาพวิถีไทยและการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างมีรากฐานหลากหลาย นำไปสู่การพัฒนาสุขภาพแบบพึ่งตนเอง อบต.จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และพัฒนาภูมิปัญญา
“หลังเปิดโครงการ ได้นำวิทยากรมาให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง ถือว่าบรรลุเป้าหมาย มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการถึง 130 คน หลังการอบรม ประชาชนสามารถนำความรู้ไปบำบัดรักษาสุขภาพให้แก่ตนเองและผู้อื่น สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้ในเบื้องต้นร่วมกับการดูแลสุขภาพร่างกาย”

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แพทย์แผนไทย ยาไทย และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร