ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ / 21 พ.ย. 57

 นางนงรัก คูหากาญจน์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพร่วมกัน ตามมาตรา 40 ได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งขาติปีละ 1 ครั้ง ในปี 2557 กำหนดจัดวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2557 ภายใต้แนวคิดหลัก “เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” และกำหนดให้แต่ละจังหวัดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างที่ 2 ตามระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 โดยเชิญผู้แทนจากภาคี เครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ประชาสังคม เอกชน ภาควิชาการร่วมแสดงความคิดเห็น

สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีได้กำหนดจัดเวทีดังกล่าวในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อาคาร 3 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้กลุ่มองค์กร ภาคี เครือข่ายต่างๆและสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและร่างมติของจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเชิญร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร