สธ.เดินหน้าเขตสุขภาพ สร้างธรรมาภิบาล การันตีคุณภาพบริการประชาชนดีขึ้น

สำนักข่าวไทย / 21 พ.ย. 57

 ปลัด สธ.ให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เดินหน้าเขตสุขภาพ จัดตั้งสำนักงานเขตสุขภาพ ตั้งคณะกรรมการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ งบประมาณ และจัดบริการร่วมหนึ่งจังหวัดหนึ่งโรงพยาบาล และหนึ่งเขตสุขภาพหนึ่งโรงพยาบาล การันตีคุณภาพบริการประชาชนดีขึ้น พัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ ว่า ได้เน้นย้ำผู้บริหารให้ความสำคัญเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขจะเดินหน้าในปีงบประมาณ 2558 นี้ 4 เรื่อง ได้แก่ 1.เขตสุขภาพ 2.งบประมาณ 3.ธรรมาภิบาล และ4.การพัฒนากำลังคนและขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้บริหารระดับจังหวัดแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

นพ.ณรงค์กล่าวต่อว่า การดำเนินงานเรื่องเขตสุขภาพ ได้ให้ผู้ตรวจราชการฯ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ยึดหลักการบริหารร่วมและการจัดบริการร่วมกันตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับเขต ทำให้เกิดหนึ่งจังหวัดหนึ่งโรงพยาบาล และหนึ่งเขตหนึ่งโรงพยาบาล ใช้บุคลากร หอผู้ป่วย อุปกรณ์ทางการแพทย์เหมือนเป็นโรงพยาบาลเดียวกันทั้งจังหวัด ทั้งเขต โดยในปีนี้ จะจัดตั้งสำนักงานสาธารณสุขเขตประจำทุกเขต มีผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดในเขตสุขภาพ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกระดับ รพ.สังกัดอื่น เช่นศึกษาธิการ กลาโหม เอกชน และศูนย์วิชาการ รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประธานสมัชชาประชาชนรวม 32-35 คน มีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการ และชุดคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ทำหน้าที่ในการบริหารงานเพื่อนำนโยบายกระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ

ในส่วนงบประมาณในปี 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับสปสช. หลักการที่เน้นหนักคือ ประชาชนจะต้องได้รับบริการไม่ต่ำกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิม ส่วนเรื่องธรรมาภิบาล ขณะนี้กระทรวงฯ ได้ประกาศเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหา การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ให้ทุกหน่วยงานแปลงสู่การปฏิบัติภายใน 60 วัน รวมทั้งจัดทำระเบียบการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามแล้ว เพื่อให้สามารถจัดซื้อร่วมในระดับเขตได้ และได้ราคาที่ถูกลง นำงบที่เหลือไปใช้พัฒนาบริการด้านอื่นๆ ได้อีก

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้สร้างกลไกให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งขณะนี้มีประชาคมสาธารณสุข ประกอบด้วย 53 ชมรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีการประชุมทุก 3 เดือน และยังได้ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ดำเนินการโรงพยาบาลคุณธรรมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพบริการด้วย

นพ.ณรงค์ กล่าวอีกว่า ด้านกำลังคน มี 2 เรื่องสำคัญ คือการขออัตราบรรจุข้าราชการ 7,547 อัตรารอบสุดท้าย ได้ให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเสนอการวางตำแหน่งที่จะบรรจุ ตามหลักเกณฑ์ที่ครม.กำหนดภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 และเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคม 2557 คาดว่าจะดำเนินการบรรจุได้ภายในเดือนมีนาคม 2558 พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการวิเคราะห์อัตรากำลังรอบที่ 2 โดยนำผลงานในอดีตและคาดการณ์ตามเป้าหมายการพัฒนาระบบบริการ และฐานประชากร เพื่อให้ได้กรอบอัตรากำลังในรายสถานบริการ ทั้งสายวิชาชีพและสนับสนุน นำไปสู่การจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนสาธารณสุขในรอบ 5 ปีให้มีประสิทธิภาพ สำหรับเรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการประชาชนทุกกลุ่มวัย ในปี 2558 จะเน้นการดูแลพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี ซึ่งถือเป็นวัยทองของการพัฒนา สร้างเด็กไทยรุ่นใหม่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์สังคม.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร