สธ.กระตุ้นผู้ตรวจฯ สสจ.สร้างธรรมาภิบาลพัฒนาเขตสุขภาพ

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า ได้เน้นย้ำผู้บริหารให้ความสำคัญเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขจะเดินหน้าในปีงบประมาณ 2558 นี้ 4 เรื่อง ได้แก่ 1.เขตสุขภาพ 2.งบประมาณ 3.ธรรมาภิบาล และ 4.การพัฒนากำลังคนและขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้บริหารระดับจังหวัดแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ เป็นไปโดยให้ผู้ตรวจราชการฯ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ยึดหลักการบริหารร่วมและการจัดบริการร่วมกันตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับเขต ทำให้เกิดหนึ่งจังหวัดหนึ่งโรงพยาบาล และหนึ่งเขตหนึ่งโรงพยาบาล ใช้บุคลากร หอผู้ป่วย อุปกรณ์ทางการแพทย์เหมือนเป็นโรงพยาบาลเดียวกันทั้งจังหวัด ทั้งเขต โดยปีนี้จะจัดตั้งสำนักงานสาธารณสุขเขตประจำทุกเขต มีผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดในเขตสุขภาพ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกระดับ รพ.สังกัดอื่น เช่นศึกษาธิการ กลาโหม เอกชน และศูนย์วิชาการ รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประธานสมัชชาประชาชนรวม 32-35 คน มีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการ และชุดคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ทำหน้าที่ในการบริหารงานเพื่อนำนโยบายกระทรวงสในส่วนงบประมาณในปี 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับ สปสช. หลักการที่เน้นหนักคือ ประชาชนจะต้องได้รับบริการไม่ต่ำกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิม ส่วนเรื่องธรรมาภิบาล ขณะนี้กระทรวงฯ ได้ประกาศเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหา การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.57 ให้ทุกหน่วยงานแปลงสู่การปฏิบัติภายใน 60 วัน รวมทั้งจัดทำระเบียบการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามแล้ว เพื่อให้สามารถจัดซื้อร่วมในระดับเขตได้ และได้ราคาที่ถูกลง นำงบที่เหลือไปใช้พัฒนาบริการด้านอื่นๆ ได้อีก
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้สร้างกลไกให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งขณะนี้มีประชาคมสาธารณสุข ประกอบด้วย 53 ชมรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีการประชุมทุก 3 เดือน และยังได้ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ดำเนินการโรงพยาบาลคุณธรรมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพบริการด้วย

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร