‘สปช.’วางระบบสกัด’ประชานิยม’ สร้างวินัยการคลัง-ลดเหลื่อมล้ำ/ชี้คนทำเสียหายต้องรับผิด

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
“สมชัย ฤชุพันธุ์” เตรียมเสนอ 5 ข้อ ลดเหลื่อมล้ำ สกัด “ประชานิยม”สร้างวินัยการคลังต่อกรรมาธิการยกร่างฯ ขณะที่ “กมธ.ด้านสังคม” ดันปฏิรูป 3 ระดับยกปัญหาครอบครัวไทยต้องมีคุณภาพ เตรียมหารือนอกรอบกมธ.ยกร่างฯ 27 พ.ย. นี้
รัฐสภา – นายสมชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงิน และการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้ตั้งอนุกรรมาธิการรับผิดชอบด้านต่างๆ ประกอบด้วย 1.ปฏิรูปการคลังการงบประมาณ และภาษีอากร มีนายพรายพล คุ้มทรัพย์ สปช.เป็นประธาน2.ปฏิรูประบบการเงินและสถาบันการเงินมีนายธวัชชัย ยงกิตติกุล สปช.เป็นประธาน 3.ปฏิรูปตลาดทุน มีนายไพบูลย์นรินทรางกูร สปช.เป็นประธาน 4.ปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีนายสุทัศน์เศรษฐบุญสร้าง สปช.เป็นประธาน5.ปฏิรูปด้านความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ มีนายกอร์ปศักดิ์ ภูตระกูล สปช.เป็นประธาน
ทั้งนี้การตั้งอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านความเหลื่อมล้ำจะไม่ซ้ำซ้อนกับการทำงานของส่วนอื่นๆ เพราะการทำงานของกรรมาธิการจะเน้นประเด็นการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจด้านต่างๆเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ให้ปฏิรูปตนเองแข่งขันในโลกได้ โดยเฉพาะเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนด้วยการรักษาวินัยการเงินการคลัง การใช้จ่าย เก็บภาษี เป็นไปอย่างมีวินัย เพราะกฎหมายเริ่มล้าสมัยจึงต้องมีการปฏิรูปให้กลไกทำงานรักษาวินัยการเงินการคลังได้
นายสมชัย กล่าวว่า กรรมาธิการมีเป้าหมายในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการกำหนดเรื่องความรับผิด ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงที่จะนำไปสู่การลดการคอร์รัปชันรวมถึงการกำหนดนโยบายที่คำนึงถึงความมั่นคงไม่ใช้นโยบายประชานิยมจึงต้องสร้างระบบเศรษฐกิจการเงินการคลังที่จะป้องกันการใช้นโยบายหาเสียงโดยไม่รับผิดชอบต่ออนาคตของประเทศนโยบายประชานิยมที่ไม่คำนึงถึงผลระยะยาวจะต้องมีการกำหนดว่า หากจะเสนอโครงการที่สร้างความนิยมในหมู่ประชาชนต้องบอกด้วยว่าโครงการเหล่านี้เป็นต้นทุนของรัฐบาลและต้นทุนของสังคมในระยะยาวอย่างไร ต้องมีการประกันด้วยต้องมีคนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
ขณะที่ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคมชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สปช. แถลงความคืบหน้าผลการศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสังคม ว่าที่ประชุมได้มีการวางกรอบแนวทางการปฏิรูปไว้ 3 ระดับที่จะเสนอกรรมาธิการยกร่าง คือ 1.ด้านสังคม เห็นว่า ครอบครัวคนไทยต้องมีคุณภาพ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมและสังคมแห่งพลังปัญญาและคุณธรรม ซึ่งสังคมต้องมีความเสมอภาค มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ซึ่งในวันที่ 27 พ.ย.ทางกรรมาธิการได้รับการประสานจากคณะกรรมาธิการยกร่างให้ส่งตัวแทนไปนำเสนอกรอบการยกร่างที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมอย่างไม่เป็นทางการ 2.ปฏิรูประบบและกลไกที่จะทำให้พลเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยจะมีการศึกษางานที่คณะกรรมาธิการสมัชชาปฏิรูปชุดที่มี นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ที่ได้จัดทำไว้เป็นแนวทางต่อยอดและพัฒนาข้อเสนอ และ 3.ข้อเสนอที่รัฐบาลทำได้ทันที เช่น การเดินหน้า พ.ร.บ.กองทุนการออม ซึ่งกรรมาธิการเห็นว่ากองทุนการออม มีความสำคัญเนื่องจากจะเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนที่อยู่นอกระบบเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร