จังหวัดแพร่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

Untitled3สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติจังหวัดแพร่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความเห็นนำเสนอในที่ประชุมใหญ่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ปลายเดือนธันวาคมนี้

นายสุวิทย์ สมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ในฐานะเลขานุการสมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 40 กำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประสานให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพร่วมกัน โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 ขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคมนี้ ภายใต้ประเด็นหลัก “เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ”
ดังนั้นสมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ จึงได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็นข้อเสนอของจังหวัดแพร่ในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อที่จะได้เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นวาระของชาติต่อไป
สำหรับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ มีประเด็นที่นำเสนอจำนวน 5 เรื่อง คือ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง, การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ, การจัดการยาสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย, การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 3 ภาคส่วนคือ ภาครัฐ, ภาคประชาชน และผู้ที่นำเสนอหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา รวม 70 คน

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร