รองนายกฯ เตือน 15 องค์กรกลายเป็นศูนย์รวมอำนาจใหม่

Matichon Online วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
วันที่ 26 พฤศจิกายน ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ศ.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หน่วยงานรัฐตามพรบ.เฉพาะ : นวัตกรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” ภายในการประชุมวิชาการ 15 หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพรบ.เฉพาะ 2557ว่า การดำเนินของหน่วยงานรัฐที่จัดตั้งขึ้นจากการมีพ.ร.บ.เฉพาะทั้ง 15 แห่ง สามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีกว่าหน่วยงานรัฐปกติ เป็นนวัตกรรมที่ทำให้งานของรัฐไปได้ดี
หน่วยงานเหล่านี้ถือเป็นต้นแบบหนึ่งในการที่จะนำมาใช้ในการปริรูปประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)น่าจะคิดถึงนำไปใช้เป็นรูปแบบในการปฏิรูประบบการบริหารหน่วยงานรัฐ โดยใช้กลไกแบบพ.ร.บ.เฉพาะ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานทั้ง 15 แห่งมีความหลากหลายในการดำเนินงานมีทั้งทำงานด้านนโยบาย สนับสนุน ปฏิบัติและผสมผสาน อาทิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) มีการทำงานแบบผสมผสานทำทั้งด้านนโยบาย สนับสนุน และปฏิบัติ

รองนายกฯ กล่าวอีกว่า หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.เฉพาะ มีข้อดี ได้แก่ ตอบสนองการปฏิรูปด้านการกระจายอำนาจ มีความคล่องตัวอิสระในการทำงาน มีความรวดเร็วในการดำเนินการ สามารถสร้างเครือข่ายในแนวราบ และการผลักดันแนวความคิดและการปฏิบัติใหม่ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสีย คือ มีความโน้มเอียงที่จะเป็นศูนย์อำนาจใหม่ จึงต้องพยายามขจัดออกไป

รวมถึง การประสานหน่วยงานภายนอก ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานบนและล่าง และการละเลยแนวคิดและการแนวปฏิบัติเดิมของราชการที่มีส่วนดี โดยเฉพาะที่มีการตรวจสอบในระดับต่างๆ สำหรับสิ่งที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ 1.การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของตนเองและการตอบสนองต่อระบบประเมินภายนอก 2.การปรับปรุงระบบงบประมาณให้โปร่งใสและมีประสิทธิผลที่ดี 3.การปรับปรุงระบบริหารงานบุคคล ทั้งขวัญกำลังใจ ระบบสวัสดิการ ค่าตอบแทนและการเคารพของสังคม

“หน่วยงานราชการยังคงเป็นเสาหลักของประเทศ ไม่ใช่ต้องมาเป็นหน่วยงานตามพ.ร.บ.เฉพาะทั้งหมด โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับ หรือ การรับใช้ประชาชนตามปกติก็ยังต้องเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่จะเกิดตามพ.ร.บ.เฉพาะจะมีเพียงส่วนน้อยของระบบราชการ เพราะหากมีมากเกินไปจะทำให้การดำเนินงานของระบบราชการยุ่งยาก ส่วนจะมีเพิ่มขึ้นกี่หน่วยงานมากเท่าไหร่ และเป็นหน่วยงานส่วนใดขึ้นอยู่กับความจำเป็นของการพัฒนาประเทศ แต่มีแนวโน้มที่จะมีการจัดตั้งเพิ่มขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญ หน่วยงานตามพรบ.เฉพาะจะต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการให้ได้ ไม่ใช่ทำงานแบบโดดเดี่ยว”ศ.ยงยุทธกล่าว

อนึ่ง องค์กรจัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.เฉพาะมี 15 องค์กร ประกอบด้วย 1.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 2.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 3.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

4.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)5.สถาบันอนุญาโตตุลาการ 6.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

7. สปสช. 8.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 9.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 10.สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 11.สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

12.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 13.สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.) 14.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ 15.สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

ที่มา ; http://www.matichon.co.th

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ระบบสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร