สธ.เตรียมส่ง’ทีมหมอครอบครัว’ดูแลคนไทยเริ่ม1ม.ค.นี้

แนวหน้า ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ประชาชนทุกคนบนแผ่นดินไทย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ยั่งยืน โดยจะต้องมีการเข้าไปดูแลสุขภาพประชาชน ถึงในระดับครอบครัว ซึ่งเป็น หน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมและมีความสำคัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยจะใช้ระบบการสร้างนำการซ่อมสุขภาพ เพื่อรักษาการมีสุขภาพดีของประชาชนไว้ให้ยาวนานที่สุด รวมทั้งเน้นการดูแลแบบองค์รวม ตั้งแต่การป้องกัน ดูแล และรักษา จนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหลัง เจ็บป่วย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนไทยทั้งประเทศที่ป่วยแล้วและยังไม่ป่วย ให้เข้าถึงบริการและได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจะส่งทีมหมอครอบครัว ซึ่งเป็นบุคลากรด้านสุขภาพประกอบด้วย แพทย์ประจำครอบครัว ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และ นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อื่นๆ เข้าไปให้การดูแลสุขภาพประชาชนทุกครอบครัวในชุมชนทั้งในชนบทและ ในเขตเมือง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทีมหมอครอบครัว ดังกล่าวจะให้การดูแลรักษาสุขภาพ เบื้องต้น เป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆ มีการออกเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยที่พักฟื้น ที่บ้านด้วย ในกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้อง ได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล ก็จะทำหน้าที่ประสานงานกับโรงพยาบาลในระดับที่สูงขึ้น เพื่อส่งตัวผู้ป่วยเข้าไปรับการรักษาอย่างเหมาะสมจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งหายป่วย ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงและมั่นใจ ในระบบบริการสุขภาพของไทย
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้นโยบาย ดังกล่าวบรรลุผลและวางฐานของระบบการ สร้างสุขภาพของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ประจำครอบครัว ซึ่งเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลชุมชนเพิ่มขึ้นอีก ให้ครอบคลุมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง เพื่อเป็นหัวหน้าทีมสุขภาพทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ให้สามารถดูแลครอบครัวในชุมชนได้ ทั้งหมดนี้จะทำให้ประชาชนทุกคน สามารถ เข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่าง ทั่วถึงและมีคุณภาพมากขึ้น

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร