เชิญร่วมงานเสวนา’สุขภาวะบนหลังอาน จักรยานคนเมือง’เวที สช.เจาะประเด็นครั้งที่ 5/2557

Untitled1วิชาการ.คอม วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ปัจจุบันกระแสการใช้จักรยานและการเดินในชีวิตประจำวันของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัดทั่วประเทศ ขณะที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เริ่มรณรงค์ สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม รวมถึงการปรับทัศนคติของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่สังคมที่น่าอยู่ ประชาชนสามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้ดีขึ้น ขณะที่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้มีมติในการประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริม “สุขภาวะ” ด้วยการใช้จักรยานและการเดิน ให้เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงได้จัดเวที สช.เจาะประเด็น เรื่อง “สุขภาวะบนหลังอาน จักรยานคนเมือง” วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานใจ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนนโยบายสาธาณะในประเด็นนี้อย่างเป็นรูปธรรม จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทางสำนักงานจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
กำหนดการ
เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
‘สุขภาวะบนหลังอาน จักรยานคนเมือง’
วันที่อังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสานใจ 2ชั้น 6อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน ๑๐.๓๐-๑๐.๓๕ น. พิธีกร เสถียร วิริยะพรรณพงศา แนะนำวิทยากรในงานเสวนาฯ ๑๐.๓๕-๑๐.๔๐ น. วีดิทัศน์ การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน๑๐.๔๐-๑๑.๔๐ น. เริ่มการเสวนาโดยวิทยากร ๔ ท่าน “ความฝันของนักปั่น ที่ไม่ไกลเกินเอื้อม” โดย ชัยยุทธ โล่ธุวาชัย หัวหน้างานฝ่ายสนับสนุนการตลาด และผู้ก่อตั้งชมรม จักรยาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ทางเดินและจักรยานในเมืองใหญ่ นโยบายเพื่อสร้างสุขภาวะ”โดย สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร “เส้นทางสีเขียว…ถนนเพื่อส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานทั่วประเทศ” โดย สุรพันธุ์ ไตรรัตน์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญด้านก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท “การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานใน ชีวิตประจำวัน” โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อ สุขภาพแห่งประเทศไทย “จักรยานบันดาลใจ ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗” โดย กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ๑๑.๔๐-๑๒.๐๐ น. เปิดเวทีให้สื่อมวลชนซักถาม ๑๒.๐๐-๑๒.๑๐ น. ปิดการเสวนา มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน ๑๒.๑๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ประสานงาน: นันทพร เตชะประเสริฐสกุล (เล็ก) สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143 / 081-584-0080 , ธราธร เหมทิวากร 02-8620589 / 081-6898248

ที่มา : http://www2.pop.vcharkarn.com

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร