คณะอนุกรรมการรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557

Untitled2ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เดินทางเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ การดำเนินงาน ขับเคลื่อนพื้นที่สู่ตำบลสุขภาวะด้วยธรรมนูญ สุขภาพของ 3 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลตำบาลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และหมู่ 16 บ้านคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ทุกเสียงประชาชน ร่วมกำหนดข้อตกลงร่วม นำไปสู่ธรรมนูญสุขภาพของพื้นที่
หมู่ 16 บ้านคลองอารางเดิมระสบปัญหาจากการที่คนในหมู่บ้านติดเหล้า บุหรี่ การพนัน ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่มีงานไม่มีอาชีพ ผู้นำชุมชน ได้มีส่วนเข้าไปร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและได้พบเครื่องมือที่สามารถช่วยให้กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านได้ นั่นคือ”ธรรมนูญสุขภาพ” จึงได้นำคณะกรรมการหมู่บ้านศึกษาดูงาน ทำความเข้าใจกับกระบวนการนำธรรมนูญ สุขภาพมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและเริ่มต้นจัดทำที่หมู่บ้านด้วยการจัดประชุม พูดคุยกับครบทุกหลังคาเรือน เพื่อกำหนด “ข้อตกลงร่วม” นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งการร่างข้องบัญญัติในธรรมนูญ สุขภาพต้องมาจากความคิดเห็นหรือความต้องการของชาวบ้านมาเป็นส่วนสำคัญ เพื่อให้คนในชุมชนปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและรักษาสัจจะที่ให้ไว้ต่อกัน
รากมั่นคง ต้นเติบโต เกิดดอก ออกผล ความสำเร็จภายใต้ธรรมนูญสุขภาพ
สำหรับตำบลดงมูลเหล็ก หัวใจสำคัญของการจัดทำ ธรรมนูญ สุขภาพพื้นที่ คือการให้ ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาในทุกขั้นตอน ที่ดงมูลเหล็กได้จัดทำ ธรรมนูญ สุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะ คลอบคลุม ความสุข ทั้ง 4 มิติ ด้านกาย ใจ สังคม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนาพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็กให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำเกษตรยั่งยืน รวบรวมนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาใช้ในการทำการเกษตร เช่นการทำข้าวไรซ์เบอร์รี่ และการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ปลอดสาร จำหน่ายในพื้นที่และส่งออกต่างประเทศเกิดรายได้ดี ทำให้เกษตรกร จึงหันมาสนใจการทำการเกษตรแบบปลอดสาร สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือ สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในตำบล ภายใต้ธรรมนูญ สุขภาพ
เทศบาลตำบลริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ดำเนินงานขับเคลื่อน ภายใต้ธรรมนูญ สุขภาพ ทำให้เกิด “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” มีโครงการสนับสนุนทางการเกษตร เนื่องจากประสบการณ์จากการเจ็บไข้อันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีของตัวเกษตรเอง จึงเกิดการตระหนักถึงปัญหาสุขภาวะจากการใช้สารเคมีดังกล่าว เมื่อความคิดถูกเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดความร่วมมืองดการนำเอาสารเคมี มาใช้ในการปลูกพืชผักหันมาปลูกผักปลอดสาร และได้ขยายเครือข่ายทั้งการปลูกพืชผัก ไปจนถึงช่องทางการจำหน่ายเป็นเกษตรปลอดภัยสู่ครัวลำพูน
จากตัวอย่างของการจัดทำ ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ที่มีกระบวนการจัดทำร่วมกัน ได้คิดถึงปัญหาแลกแก้ไขร่วมกัน หาทางออกร่วมกัน เกิดข้อตกลงร่วมกันเป็นฉันทามติ ระบุในธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ถึงแม้เป็นข้อกำหนด ที่ไม่มีกฎหมายมา ลงโทษหากฝ่าฝืน มีแต่กฎของสังคมในชุมชนนั้น ที่ทำให้ทุกคนร่วมรักษากฎ เป็นหู เป็นตา หากใครฝ่าฝืนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ตกลงร่วมกัน นั่นคือการกินดี อยู่ดี มีความสุข อยู่ในสังคมที่ดีปลอดภัย อันเป็นสุดยอดปรารถนาของผู้คน
กินดี อยู่ดี มีความสุข และอยู่ในชุมชนที่มีความรักใคร่ สามัคคี เอื้ออาทรต่อกันเป็นความหวังและความปรารถนาที่อยากให้เกิดขึ้นมีตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม จาก 3 พื้นที่ ซึ่งใช้ธรรมนูญสุขภาพเป็นกรอบแนวทางกำหนด นโยบายสุขภาพระดับพื้นที่ เป็นเจตนารมณ์ ร่วมของชุมชนในการจัดการในพื้นที่อย่างชัดเจน

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร