พม.ชงกฎหมายค้ามนุษย์เข้าครม.

ข่าวสด ฉบับวันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2557
วันที่ 1 ธ.ค. รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า การประชุมครม.วันที่ 2 ธ.ค. คาดจะมีวาระที่หน่วยงานต่างๆเตรียมเสนอครม.ให้ความเห็นชอบ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอร่างพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ…2551 (ฉบับที่..) พ.ศ… กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างพ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่…)พ.ศ… และเสนอรายงานผลการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน กระทรวงกลาโหมเสนอร่างพ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่…) พ.ศ… และร่างพ.ร.บ. เหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่..) พ.ศ….
กระทรวงการต่างประเทศเสนอวาระการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย และการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ เกี่ยวกับสาธารณรัฐกินี บีสเซา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์
ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่..) พ.ศ..
กระทรวงศึกษาธิการขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการความร่วมมือจัดทำข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย โดย UNESCO ร่วมกับ OECD ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบ ประมาณรายการก่อสร้างอาคารนวัตกรรม สุขภาวะ อาหารและนิติกรรม 1 หลัง (ส่วน ที่เหลือ) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยบูรพา
กระทรวงการคลังเสนอวาระข้อเสนอ ขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจำปีงบ ประมาณ 2558 ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และเสนอรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร