ชูร่างรธน.คุ้มครองคนทุกเชื้อชาติ

ข่าวสด วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
          วัน ที่ 1 ธ.ค. ที่รัฐสภา นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แถลงว่า กมธ.ปฏิรูปด้านสังคมฯเตรียมเสนอให้บรรจุในรัฐธรรมนูญ 7 ประเด็น อาทิ ขยายขอบเขตความคุ้มครองของรัฐธรรมนูญไปถึง”มนุษย์ทุกคนที่มีลมหายใจอยู่บน ผืนแผ่นดินไทย” ไม่เฉพาะประชาชนไทย กำหนดหน้าที่พลเมืองว่าทุกคนมีหน้าที่พัฒนาประเทศชาติ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ให้สถาบันครอบครัวมีหน้าที่พัฒนาสมาชิกให้เป็นพลเมืองดี สร้างครอบครัวที่อบอุ่น พ่อและแม่มีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรในระยะเวลาที่เพียงพอจะนำข้อสรุปทั้ง 7 ข้อ หารือในกมธ.ปฏิรูปด้านสังคมฯอีกครั้ง เพื่อเตรียมเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่าง เป็นทางการต่อไป
Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ปฏิรูปประเทศไทย และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร