องค์กรผู้บริโภค เสนอนโยบายปฏิรูปเน้นคุ้มครองผู้บริโภค

ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
องค์กรผู้บริโภคเสนอนโยบายปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค รธน.ต้องยึดหลักสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชน ขจัดการเอาเปรียบและคอรัปชั่น

วันนี้ (2 ธ.ค. 57/รัฐสภา) เครือข่ายผู้บริโภค นำโดย น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค พร้อมด้วย กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน กลุ่มคนรักหลักประกนสุขภาพและรัฐวิสาหกิจ เครือข่ายเอดส์ และเครือข่ายผู้สูงอายุ เข้ายื่นข้อเสนอนโยบายปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค ต่อ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคม สภาปฏิรูปแห่งชาติ พญ.พรพันธุ์ บุญยรัตนพันธุ์ ประธานกรรมาธิการสาธารณสุข และ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ประธานคณะกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้รัฐธรรมนูญต้องยึดหลักการ สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยต้องลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน มีกลไกที่ดีในการตรวจสอบการเอาเปรียบผู้บริโภคและการคอรัปชั่น และรับรองสิทธิพลเมืองในฐานะผู้บริโภคตามหลักสิทธิผู้บริโภคสากล 8 ประการ พร้อมให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ

น.ส.บุญยืน กล่าวถึงข้อเสนอต่อการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคว่า ต้องมีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานรัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคทำหน้าที่ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของหน่วยงานรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการขององค์การอิสระด้วย โดยขอให้ใช้ร่างกฎหมายฉบับที่ผ่านการพิจารณาโดยกรรมาธิการร่วมของสภาผู้แทนราษฎร

“พลเมืองควรได้รับการรับรองสิทธิผู้บริโภคในการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีปลอดภัย ด้วยการรับรองสิทธิชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการระบุอย่างชัดเจน เรื่องการรับฟังความเห็นประชาชน การจัดทำประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านสังคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และให้มีองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านผู้บริโภค เพื่อให้ความเห็นต่อการดำเนินกิจกรรม โครงการที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ต้องยึดหลักการยินยอมที่ได้รับการบอกแจ้งล่วงหน้า และเป็นอิสระในการตัดสินใจ ของชุมชน” ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคกล่าว

น.ส.บุญยืน กล่าวว่า เพื่อเป็นการรับรองสิทธิผู้บริโภคในฐานะพลเมืองที่จะได้รับสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อันสำคัญ และควรได้รับความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นสิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ต้องพัฒนาระบบโครงสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ ปรับปรุงมาตรการเชิงลงโทษให้เข้มงวดมากขึ้น รวมถึงสนับสนุให้องค์กรผู้บริโภคมีส่วนร่วมและติดตามกำกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งทำหน้าที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนผู้บริโภค

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ปฏิรูปประเทศไทย และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร