อำพลชี้ต้องมีกลไกสร้างเข้มแข็งพลังพลเมือง

INN วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ปธ.กมธ.ปฏิรูปสังคม ชี้ต้องเร่งสร้างกลไกส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของพลังพลเมืองและชุมชน
น.พ.อำพล จินดาวัฒนะ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดเวทีเสวนาสัญจรครั้งนี้ เพื่อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและเครือข่ายภาคประชาชนมาร่วมกันหาคานงัดสำคัญที่นำไปสู่การปฏิรูปด้านสังคมที่เน้นชุมชนเป็นพื้นฐาน ซึ่งในเบื้องต้น ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า การสร้างกลไกส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของพลังพลเมืองและชุมชน ให้สามารถจัดการตนเองได้จริง คือ คำตอบใหญ่ โดยทางกรรมาธิการจะได้นำไปพิจารณาพัฒนาเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ผลักดันตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ ยังแบ่งเครือข่ายภาคประชาชนออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อระดมความคิด จากนั้นจะเข้าสู่การสรุปแนวทางการดำเนินงาน

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ปฏิรูปประเทศไทย และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร