สธ.ขยายบริการดูแล’ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต’

แนวหน้า ฉบับวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557
นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง/ระยะสุดท้าย จาก โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการ จำนวน 400 คน กล่าวว่า จากสถิติของ ประเทศไทย แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตปีละ ประมาณ 300,000 คน แนวโน้มการป่วย และเสียชีวิตส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น โรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตอันดับ 1 คือ มะเร็ง ปีละประมาณ 60,000 คน พบทุก หมู่บ้าน ซึ่งโรคเรื้อรังดังกล่าวมีระยะการก่อโรคเป็นเวลานาน และในระยะสุดท้ายซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายได้แล้วด้วยวิธีการใดๆ แล้ว อาจก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยประเภทนี้ โดยสนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัด ทุกแห่ง จัดตั้งหน่วยบริการคุณภาพชีวิตที่โรงพยาบาลและมีทีมไปดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ให้ผู้ป่วยอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี เท่าที่ จะสามารถเป็นไปได้ มีระบบการให้คำปรึกษา และประสานงานส่งต่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จิตวิญญาณตามหลักศาสนา ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์พัฒนาด้านวิชาการ เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เริ่มดำเนินการใน โรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกรมการแพทย์ 16 แห่งแล้ว พบว่าได้ผลดีมาก
“ในปี 2558 เป็นต้นไป จะขยายผลดำเนินการในโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัด ทั่วประเทศ คือ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัด กรมวิชาการ รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล รวมกว่า 10,000 แห่ง เพื่อ มอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนไทย แนวทางการดูแลดังกล่าว เป็นการประสาน ความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยเป็น สหวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักโภชนากร เภสัชกร จิตอาสา นักบวชในศาสนาต่างๆ และที่สำคัญคือ ครอบครัวของผู้ป่วย”

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน มาตรา 12 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร