สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ “เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” สช. เดินหน้าผลักดัน ๖ นโยบายสำคัญด้านสุขภาวะ 24-26 ธ.ค.นี้

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เตรียมจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗ ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อิมแพคฟอรัทม เมืองทองธานี เดินหน้าขับเคลื่อน ๖ ประเด็นสำคัญ เพื่อผลักดันสู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของประชาชน
นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ กล่าวถึง ความก้าวหน้าตลอด ๖ ปีที่ผ่านมา “สมัชชาสุขภาพได้มีการผลักดันนโยบายสาธารณะที่ครอบคลุมสุขภาพวะด้านต่างๆ ของคนไทยมาแล้ว ๕๙ หัวข้อ ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่เป็นกลไกให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเริ่มจากให้คนจากทุกส่วนของสังคมร่วมกันวิเคราะห์ นำเสนอประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จากนั้นจะมีการทำงานวิชาการเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหา กำหนดบทบาทผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ มีการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพ ก่อนจะลงมติเพื่อกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป ปัจจุบันสมัชชาสุขภาพมีตัวแทนเครือข่าย ๒๓๔ กลุ่มทั่วประเทศ และคาดว่าในอนาคตจะมีหน่วยงานต่างๆ หันมาใช้กระบวนการของสมัชชาสุขภาพ เพื่อฟลักดันประเด็นไปสู่นโยบายสาธาาณะมากขึ้น”
สำหรับระเบียบวาระที่จะมีการพิจารณาลงมติในปีนี้ มีสาระสำคัญทั้งหมด ๖ ประเด็น ได้แก่
๑. การพัมนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากปัจจัยเสี่ยง
๒. การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย
๓. การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ
๔. การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน
๕. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย
๖. ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ
นอกจากการประชุมเพื่อลงมติระเบียบวาระ ในปีนี้ยังมีกิจกรรมใน “ลานสมัชชาสุขภาพ” ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับภาคีเครือข่าย และประชาชนที่สนใจ อ.กรรณิการ์ บรรเทิงวิตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า “ทาง สช. ได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลานสมัชชาสุขภาพ จึงเป็นพื้นที่สาธาาณะซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลากลหายสำหรับภาคี เครือข่ายต่างๆ และผู้ที่สนใจได้มาพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาประเด็น เพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม หรือเพื่อขยายความร่วมมือ ทั้งในระดับกลุ่ม เครือข่าย ภาคหรือข้ามพื้นที่ ผ่านกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย รวมถึงนำเสนอกรณีตัวอย่างที่นำกระบวนการนโยบายสาธาาณะเพื่อสุขภาพไปปรับใช้ มีการจัดทำ สช. โซเชียล เป็นพื้นที่สำหรับการกระจายข่ายของเครือข่าย ผ่านเฟสบุค มีมุมวิทยุชุมชนและลานสุนทรพจน์ เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเครือข่ายทั่วประเทศมีกิจกรรมสมัชชาพาทัวร์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รู้จักกระบวนการของสมัชชา นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ การเสวนาและการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น”
ทางด้าน เภสัชกรประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้กล่าวถึงปัญหาของสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระสำคัญที่จะมีการลงมติในการประชุมครั้งนี้ “ด้วยสรรพคุณของสเตอรอยด์ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและกดภูมิต้านทานของร่างกาย สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ลักลอบนำสเตอรอยด์ไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ โดยไม่คำนึงถึงผลข้างเคียง เช่น นำไปใส่ในยาชุด ยาลูกกลอน ยาแผนโบราณ อาหารเสริม แล้วนำไปจำหน่ายในหลายช่องทาง โดยที่ผู้บริโภคไม่มีโอกาสรู้เท่าทัน รู้ก็เพียงแต่ใช้แล้วอาการดีขึ้นเป็นอัศจรรย์ จนมีอาการติดยาที่ลักลอบใส่สารสเตอรอยด์โดยไม่รู้ตัว นับเป็นปัญหาเรื้อรังมานานกว่า ๓๐ ปี และมีความรุนแรงมากขึ้น
การใช้สเตอรอยด์เกินขนาดยังส่งผลต่อทุกระบบในร่างกาย อาทิ ผิวหนังอักเสบ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ภูมิคุ้มกันลดลง ปวดในกระดูกและกล้ามเนื้อ อาจรุนแรงมากอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ในภาพรวมประชาชน ๑,๐๐๐ คน มีปัญหาทางคลินิคจาก การใช้สเตอรอยด์เกินขนาด ประมาณ ๙๓ คน และมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ ๖.๔ คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น ๑,๙๐๐ ล้านบาทต่อปี
จากข้อมูลการผลิตและนำเข้าของ อย.ประเมินได้ว่าตัวเลขการผลิตสเตอรอยด์ในประเทศไทยมีปริมาณที่สูงมากเกินกว่าความต้องการใช้จริงของโรงพยาบาลและคลินิก และยังพบปัญหาการลักลอบผลิต นำเข้าและปลอมปนอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
จะเห็นได้ว่า “สุขภาพ” ที่ผ่านกลไกของสมัชชาสุขภาพนั้น ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการแพทย์ การรักษาพยาบาล หรืองานด้านสาธารณสุข แต่ต้องมีการประสานความร่วมมือในชุมชนและสังคม เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และการอยู่ร่วมกันในสังคม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.samatcha.org
กิจกรรมในลานสมัชชาสุขภาพ
– เวทีกลาง สำหรับกิจกรรมเสวนา และการแสดงต่างๆ
– ลานสานสัมพันธ์เครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ ขยายความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
– มุม สช. โซเชียล” สำหรับการกระจายข่าวผ่านเฟสบุคเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานติดตามแฟนเพจเพื่อแชร์ภาพกิจกรรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างวัน
– นิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงาน มุมธรรมนูญสุขภาพ
– นิทรรศการราวัชสมัชชาคุณภาพ นำเสนอโดยหน่วยงานที่ได้รับรางวัชสมัชชาสุขภาพ
– นิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักของระเบียบวาระ
– นิทรรศการนำเสนอความก้าวหน้าของการนำเครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
– นิทรรศการ มนส. และวิชาการ ๙ ปี
– “มุมวิทยุชุมชนและลานสุนทรพจน์” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียรู้กับผู้เข้าร่วมงาน และสื่อสารกิจกรรมเครือข่ายทั่วประเทศ ในลักษณะสมัชชาทางอากาศ
– กิจกรรมสมัชชาพาทัวร์ เป็นการจัดกลุ่มเพื่อเรียนรู้การกระบวนการทำงานของสมัชชา
วันที่ เวลา หัวข้อ
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. เสวนา “จากเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะสู่รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. เสวนา “Bike Idol จักรยานบันดาลใจ”
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. เสวนา “ห้อยเท้า เล่าธรม”
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. เสวนา “แนวทางเชิงรุกหนุนชุมชนลดไฟป่า และ หมอกควัน”
๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. เสวนา “ชาวนารุ่นใหม่ Young Smart Farmer”
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. Voice of The Voicless และศิลปะการแสดงจากเด็กๆ ชายขอบ (เครือข่ายครูข้างถนน)

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน NHA57 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร