เส้นทางการปฏิรูประบบเขตสุขภาพ

Thai PBS วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557
การปฏิรูปเขตสุขภาพเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่จะนำไปสู่การปฏิรูปสาธารณสุข แต่มีเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเขตบริการสุขภาพ เพราะมีการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการงบประมาณใหม่จาก สปสช.ไปอยู่กับส่วนกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปประเทศของรัฐบาลที่ต้องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ความแออัดของโรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของจังหวัดอยู่ในเขตสุขภาพที่ 12 ทำให้มีประชาชนเข้าใช้บริการจำนวนมาก แต่ภายใต้นโยบายการปฏิรูปเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ทำให้โรงพยาบาลหาดใหญ่สามารถให้บริการร่วมกับโรงพยาบาลนาหม่อม และโรงพยาบาลบางกล่ำ ในผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองตีบ และโรคมะเร็ง ซึ่งเมื่อก่อนทั้ง 2 โรงพยาบาลนี้มีจำนวนคนไข้มาใช้บริการต่ำมาก การปฏิรูปเขตสุขภาพเกิดขึ้นเพื่อกระจายทรัพยากรลงไปสู่ระดับเขต 12 เขต โดยให้แต่ละเขตบริหารจัดการกันเอง ถือเป็นการกระจายอำนาจของกระทรวงสาธารณสุข ไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า สิ่งที่สังเกตได้ในขณะนี้คือกระทรวงสาธารณสุขพยายามที่จะพัฒนาระบบสุขปฐมภูมิ ซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ แม้นโยบายการปฏิรูปเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขจะเดินหน้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่เสียงมีคัดค้านของกลุ่มองค์กรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ยกเลิกนโยบายนี้ โดยให้เปลี่ยนเป็นระบบการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชน (จีไอเอส) แทน ประธานเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน กล่าวว่า นโยบายเขตสุขภาพเป็นการแย่งชิงทรัพยากรไปอยู่กับส่วนกลางมากกว่า ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลที่ต้องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ความเห็นที่แตกต่างเรื่องเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขกับระบบจีไอเอสของชมรมแพทย์ชนบท กำลังถูกเชื่อมกันด้วยการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบปฐมภูมิ คือมีการดำเนินนโยบายหมอประจำครอบครัวที่มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้น นโยบายหมอประจำครอบครัวเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่หากไม่จำเป็น เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามารถให้คำปรึกษากับคนในพื้นที่ได้ โดยประสานงานกับโรงพยาบาลชุมชนเสมือนเป็นทีมที่คอยดูแลคนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับการดูแลตั้งแต่ตอนสุขภาพดี จนถึงตอนที่เจ็บป่วย

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร