จ.ศรีสะเกษ เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ปี 2557 เดินหน้าสมานฉัน ร่วมกันปฏิรูป สังคมสู่สุขภาวะ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

สำนักข่าวแห่งชาติ : กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557
วันนี้ (18 ธ.ค. 57) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิดพระเกียติ 50 พรรษา มหาวชิราลงหรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดเปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ปี 2557 เดินหน้าสมานฉัน ร่วมกันปฏิรูป สังคมสู่สุขภาวะ โดยมีนายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นำเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด ภาคประชาสังคม ชุมชน ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ ภาควิชาการ ภาคราชการ สื่อมวลชน ผู้สูงอายุ สตรี และเยาวชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งสิ้น 1,000 คน ร่วมกันให้ข้อเสนอกับประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ ในแบบของคนศรีสะเกษ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 40 กำหนดให้มีการจัดการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หรือสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่คณะกรรมการแห่งชาติกำหนด
ทั้งนี้ นับตั้งแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติ ฉบับดังกล่าว สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้สนับสนุนภาคีเครือข่าย ในการจัดสมัชชาสุขภาพอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ ของภาคีเครือข่ายในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่จังหวัด โดยมีประเด็นนโยบายสาธารณะเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ การพัฒนายุทธศาสตร์ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจในชุมชน กรณีการลดสารเคมีเพื่อเพิ่มคุณภาพพริกของจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นตำบลจัดการตนเองในการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนและการจัดทำแผนแม่บทการจัดการขยะทั้งระบบ
นอกจากนี้ ก็เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ของภาคีเครือข่ายในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบส่วนรวม ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่จังหวัด เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีการใช้ความรู้เป็นฐานในการทำงาน และสร้างความสมานฉันท์ในสังคม มีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ และมีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยช่องทางและวิธีที่หลากหลาย
สุรศักดิ์ สร้อยเพชร ส.ปชส.ศรีสะเกษ รายงาน

ที่มา : http://thainews.prd.go.th

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร