คอลัมน์ ตะกร้าข่าว: ธรรมนูญสุขภาพตำบลความเข้มแข็งของชุมชน

พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 19 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557
“ธรรมนูญสุขภาพตำบล” มุ่งให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองจากการกินอยู่ที่ถูกต้อง เกิดสุขภาพที่ดีทั่วหน้า คือเป้าหมายของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่มีรัฐบาลให้การสนับสนุน โดยผ่านทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายนุกูล สินอ่อน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชากบก จ.ระยองกล่าวว่า ตำบลชากบกมีประชาการจำนวน 7,549 คน 2,374 ครัวเรือน มีเนื้อที่ประมาณ 40.02 ตารางกิโลเมตร มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในวิถีเกษตรกรรม ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มองค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน ที่ต้องการรักษาพื้นที่ไว้ให้ลูกหลานภายใต้บริบทฐานทรัพยากรวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ชุมชนรวมถึงกลุ่มสถาบันการเงิน วิสาหกิจชุมชน ภายใต้กองทุนสวัสดิการชุมชน
รองนายกเทศมนตรีฯกล่าวว่าคำขวัญของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชาก บก คือ รู้พอเพียง รู้แบ่งปัน รู้ความสุขิ เพราะกองทุนนี้เกิดขึ้นเพียงให้การช่วยเหลือสวัสดิการด้านต่างๆ ของสมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมการออมการสมทบเพื่ออนาคตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม การสมทบนี้ได้รับการสมทบแบบสามส่วน คือ รัฐบาล โดยผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช. เทศบาลและสมาชิก ทั้งนี้รูปแบบสวัสดิการที่สมาชิกควรได้รับนั้นมี10 ประเภท การเกิด ผู้สูงอายุ การรักษาพยาบาล เสียชีวิต การศึกษา การส่ง
เสริมวัฒนธรรม การพัฒนาอาชีพสิ่งแวดล้อม ผู้ด้อยโอกาส และอื่นๆ
กองทุนสวัสดิการชากบกให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของคนในชุมชนมากกว่าตัวเงิน การที่คนในชุมชนมีสุขภาพที่แข็งแรง รู้จักดูแลสุขภาพตนเองได้ คือสวัสดิการอีกรูปแบบหนึ่ง ในชุมชนเราโชคดีมีผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย และเรื่องการดูแลสุขภาพก็มี ดร.วัฒนาบันเทิงสุข เป็นผู้นำด้านนี้ และทำงานเชื่อมโยงกับกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างเข้มข้น โดยการเริ่มต้นจากการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ซึ่งล้วนเป็นพืชอาหารทั้งสิ้น จากนั้นขยายสู่ชุมชนซึ่งได้รับความสนใจจากคนในชุมชน จนสามารถเปิดเป็นตลาดสีเขียวหน้าเทศบาลขายให้คนอื่นๆ ทำให้ได้รับความสนใจจากคนนอกตำบลอีกด้วย เพราะความเชื่อว่าจะได้ปลอดจากสารพิษ กินแล้วปลอดภัยความสำคัญของการรักษาสุขภาพแบบธรรมชาติ ต้องผสานระหว่างธรรมะกับประสบการณ์ คือ ใช้ อริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ส่วนประสบการณ์ที่ว่า โง่ จน เจ็บ เราต้องสร้างกระบวนการไม่ไง่ ไม่จน ไม่เจ็บ ให้เป็นรูปธรรม กินอยู่ให้เป็น กลับคืนสู่ธรรมชาติ หวนหาสมุนไพรพืชผัก ปลูกกินเองแล้วขยายผลสู่ตลาดนัดสีเขียว “สิ่งสำคัญคือ การสร้างศรัทธากับคนในครอบครัวให้ได้ ดึงผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เข้ามาช่วยใช้งานวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะพืชอาหารของไทยที่ปลูกในบ้านเองล้วนเป็นสมุนไพรป้องกันและรักษาโรคได้ หากเกิดขึ้นในทุกบ้านในชุมชนบ่อยๆ จะเป็นการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนมากกว่าการไปพบหมอหรือรักษาตัวในโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาตินับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพแบบไม่ใช้ยา แม้เริ่มต้นจากคน 12 คน จากคนในครอบครัวของดร.วัฒนา และผู้มีปัญหาสุขภาพปัจจุบันสามารถขยายเครือข่ายทั่วทั้งตำบลรวมถึงภายในจังหวัดระยองจนมีสมาชิกที่หลากหลาย ซึ่งทำให้มีผลิตภัณฑ์วัตถุดิบมาแลกเปลี่ยนหมุนเวียนเสริมความรู้ต่อยอดสู่ความยั่งยืน” นายนุกูลกล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญพื้นที่ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร