สธ.ลุยระบบบริการสุขภาพผู้สูงวัยชูโมเดล”ทีมหมอครอบครัว”

แนวหน้า ฉบับวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557
นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ทิศทางและนโยบายการดูแลผู้สูงอายุไทยรองรับสังคมสูงวัย การออกแบบระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพของนโยบายรัฐบาลชุดนี้เน้นสิ่งที่เรียกว่า สังคมเกื้อกูลกัน โดยขณะนี้กำลัง มีการสร้างความร่วมมือ โดยต้องเป็นการบูรณาการของ 5 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย โดยจะเน้นดูแลตั้งแต่ระบบเริ่มต้นเข้าสู่การเป็นสูงอายุและยังสุขภาพดีอยู่ จนกระทั่งผู้สูงอายุเข้าสู่วาระเป็นผู้ป่วยแบบติดเตียง ด้วยการสร้างทีมหมอครอบครัวขึ้นมา
“นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข อยากให้มีทีมหมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกแห่ง โดยการออกแบบทีม หมอครอบครัว อาจจะมีทีมหมอประจำ ซึ่งมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อทีมหมอได้โดยตรง โดยในปี 2558 จะมีเป้าหมาย การดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงให้ชัดเจน ในเชิงปริมาณที่พอจัดการได้ โดยเน้นจัดการดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงและยากจน โดยเป็นการออกแบบหลายโมเดล โดยหลักกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้ดูแลอยู่หน่วยเดียวแต่เป็นผู้เชื่อมโยง หน่วยอื่นๆ เข้าด้วยกันด้วย”
ทีมหมอครอบครัวและระบบสาธารณสุขจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังระยะต่างๆ โดยอยากให้เป็นนโยบายที่ยั่งยืนและมีความ ต่อเนื่อง โดยขณะนี้พบว่าข้อดีสำคัญของระบบสาธารณสุข คือ มีใจในการทำงาน ไม่ใช่รอแต่คนมาช่วยกัน และไม่ได้รอแต่เงิน รวมทั้งระบบขณะนี้มีหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีใจและมีศักยภาพที่อยากทำให้ท้องถิ่นดีขึ้น ขณะนี้ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ได้มี การทำข้อเสนอขอแก้ไขระเบียบของกระทรวงมหาดไทยให้เอื้อต่อการดูแล ผู้สูงอายุ เพื่อหนุนให้ท้องถิ่นทำงานเพื่อ การดูแลผู้สูงอายุได้มากขึ้น เพราะ สังคมไทยควรเห็นผู้สูงอายุเป็นทรัพยากร มิใช่เป็นภาระ

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร