“ยงยุทธ”ยก สช.ต้นแบบลดเหลื่อมล้ำ

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ปาฐกถาพิเศษในงานสมัชชาสุขภาพแห่ง ชาติ (สช.) ครั้งที่ 7 ว่า สช.เป็นหน่วยงานที่ทุกคน มีส่วนร่วม ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาวะต้องดำเนินการจากฐานราก ไม่สามารถขับเคลื่อนจากบนลงไปเป็นทางเดียว และยังเป็นกระบวนการที่ได้ความรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำงานทางวิชาการด้วย ไม่ได้ใช้แต่ความรู้สึกในการขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องนำมาสู่การ เห็นพ้องของทุกภาคส่วน สมควรที่หน่วยงานอื่นๆ จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเช่นกัน เพราะเป็นรูปแบบขับเคลื่อนนโยบายจากรากหญ้าสู่ระดับชาติ เป้าหมายสำคัญของ สช. คือ ต้องการปฏิรูประบบสุขภาวะให้เป็นระบบที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งตรงกับนโยบายด้านสังคมของรัฐบาลที่มุ่งเน้น 3 ประเด็น ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำ ค้ำจุนกัน และสร้างสรรค์รากหญ้า ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ สช.กำลังดำเนินการอยู่ และเชื่อว่า การประชุม สช.ที่คำนึงถึงสุขภาพในทุกมิติ จะนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของคนไทย
ศ.ดร.ยงยุทธกล่าวอีกว่า 6 ประเด็นที่จะมี การพิจารณาในการประชุม สช.ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ อาทิ เรื่องเด็กและครอบครัวที่ควรลดความรุนแรง สร้างความปลอดภัย พัฒนาอนาคตแก่เด็ก และกำจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งชุมชนต้องช่วยกัน หรือเรื่องสเตอรอยด์ที่ต้องหาแนวทางขจัดออกไปจากการปลอมปนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และขจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ แม้มียารักษาแต่ยังมีราคาค่อนข้างสูงจึงควรเน้นการป้องกันมากกว่าแก้ไข โดยเฉพาะนิสัยการกิน อย่างไรก็ตาม หาก ต้องการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ต้องมีการทำวิจัยแล้วนำไปแก้ปัญหาในชุมชน เป็นต้น ส่วนในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา สช.มีฉันทามติแล้ว 59 มติ ซึ่ง บางมติมีการนำไปปฏิบัติจนได้ผลแล้ว เช่น การปั่น จักรยาน การแก้ปัญหาอุบัติเหตุ แก้ปัญหาหมอกควัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คนอ้วนเกิน ซึ่งเมื่อสช.มีมติจะมีหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน NHA57 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร