คอลัมน์ จิระพงค์ เต็มเปี่ยม: ยุทธศาสตร์คุ้มครองเด็กไทย

แนวหน้า ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557
jirapong2507@live.com
มีการประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้ มีการพิจารณาระเบียบวาระ “การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง” โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม ทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ จำนวนมาก
มีข้อมูลน่าสนใจที่จะมาบอกกล่าวกัน เพราะเป็นปัญหาสังคมโดยเฉพาะ
ดร.วณี ปิ่นประทีป ประธานอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 2 ระบุว่า สถานการณ์เด็ก เยาวชนไทย กำลังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง เพราะต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงหลายรูปแบบ ทั้งความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาเรื่องเพศ ยาเสพติด การเสพสื่อลามก ปัญหาเด็กติดเกม และค่านิยมในการบริโภคไม่เหมาะสม โดยปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ เกิดขึ้นทั้งในเขตเมืองและต่างจังหวัด ส่งผลให้ภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เห็นความสำคัญและร่วมกันพัฒนาระเบียบวาระ “การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง” เข้าสู่การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 ซึ่งเมื่อได้รับฉันทามติแล้ว จะมีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการต่อไป
“ข้อเสนอของระเบียบวาระนี้จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ ที่ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนเช่นเดียวกัน ดังนั้น เมื่อเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีฉันทามติแล้ว ในการขับเคลื่อนจะมีการบูรณาการนโยบายที่สอดคล้องกัน กับแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ลดลงโดยเร็วที่สุด”
ในการพิจารณาระเบียบวาระ “การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง” ได้มีภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในหลายจังหวัด ร่วมแสดงความคิดเห็น อาทิ จังหวัดพะเยา พัทลุง ยะลา อุบลราชธานี และกทม.รวมทั้ง มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการเห็นกลไกภาครัฐ ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงของเด็กและเยาวชนไทยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ที่ประชุมมีการนำเสนอข้อมูลจาก สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในปี 2557 ที่ระบุว่า ประเทศไทยมีการทำร้ายกันของคู่สมรสอยู่อันดับที่ 30 ของโลก โดยผู้ชายทำร้ายผู้หญิงสูงอันดับ 7 ของโลก สาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว มาจากการหึงหวง/นอกใจ ยาเสพติด และความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ห่างเหิน ผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่เป็นสตรี คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมา เป็นเด็กและเยาวชน คิดเป็น ร้อยละ 33.5
นอกจากนั้น ยังพบว่ามีเด็กผู้หญิงและวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวนเกือบ 125,000 คน ให้กำเนิดบุตรก่อนวัยอันควร ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาเหล่านี้คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสื่อทุก รูปแบบที่มีเนื้อหาผลิตซ้ำความรุนแรงทางเพศ อีกทั้ง ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ในปัจจุบัน ได้แก่ สารเสพติด การค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก เป็นต้น
ครับสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ ขณะนี้กำลังมีการ ยกร่างรัฐธรรมนูญ อย่าลืมคิดถึง สิ่งเหล่านี้ด้วยครับ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน NHA57 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร