ภาคปชช.แนะแก้โรงไฟฟ้าชีวมวล

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม นายศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ กล่าวในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ว่า ประเทศไทยมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นพลังงานทางเลือกทั่วประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบว่าหลายโครงการสร้างผล กระทบต่อสุขภาวะของคนในชุมชน เนื่องจาก ยังมีช่องว่างกฎหมาย ที่ระบุว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก ที่มีกำลังผลิตต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ ไม่ต้องผ่านการทำรายงานประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
“ภาครัฐควรให้ความสำคัญต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และควรมีแผนยุทธศาสตร์โรงไฟฟ้าชีวมวลระดับจังหวัด ส่วนกรมโยธาธิการและผังเมืองต้องมีแนวทางที่ชัดเจนว่าพื้นที่ใดเหมาะสมต่อการตั้งโรงไฟฟ้า กำหนดประเภทโรงไฟฟ้า มีระบบบำบัดน้ำเสีย และไม่ควรใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ควรประกาศ ว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” นายศุภกิจกล่าว
ด้านนางวิจิตรา ชูสกุล ตัวแทนจากเครือข่ายพลังงานจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า บางจังหวัดมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอยู่แล้ว 5 แห่ง และเตรียมจัดสร้างเพิ่มอีก ทั้งๆ ที่ของเดิมมีผล กระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ที่สำคัญมีโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 9 เมกะวัตต์ ถึง 4 แห่ง ในพื้นที่เดียวกัน หากสร้างเสร็จเชื้อเพลิงชีวมวลจะไม่เพียงพอ จึงเสนอให้ยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่จนกว่าจะได้ข้อสรุปจากการศึกษาผลกระทบ
น.ส.นัฐยา ดาราวรรณ ผู้แทนจากกรมอนามัย สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ สธ.ได้ตั้งทีมนักวิชาการลงพื้นที่ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบด้านสุขภาพ ระหว่างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีกำลังผลิตต่ำกว่าและสูงกว่า 10 เมกะวัตต์ คาดว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในปี 2558

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน โรงไฟฟ้า ชีวมวล และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร