ยก’ธรรมนูญสุขภาพ’คือความเข้มแข็งชุมชน

Untitled7บ้านเมือง ฉบับวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557
“ธรรมนูญสุขภาพตำบล” มุ่งให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองจากการกินอยู่ที่ถูกต้อง เกิดสุขภาพที่ดีทั่วหน้า คือข้อมูลจาก “นุกูล สินอ่อน” รองนายกเทศมนตรีเทศบาล ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ที่บอกเล่าถึงเป้าหมายของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่มีรัฐบาลให้การสนับสนุน โดยผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
“นุกูล” เล่าว่า กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ชากบก เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2552 มีแนวคิดต้องการขยายผลจากธนาคารหมู่บ้านตามแนวทางพระราชดำริคลองมะงั่ว รวมถึงในตำบลชากบกมีกลุ่มองค์กรมากมายในตำบล แต่ละองค์กรได้ดำเนินกิจกรรมและได้จัดสวัสดิการให้กับสมาชิก แต่การจัดสวัสดิการยังอยู่ในวงจำกัดไม่ทั่วถึง
ขณะที่เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดระยอง ได้นำแนวคิดนี้มาส่งเสริมให้มีการจัดการด้านสวัสดิการให้กับชุมชน จึงได้มีการรวบรวมสวัสดิการต่างๆ ในชุมชนที่มีอยู่แล้ว และจัดเป็นสวัสดิการชุมชนตำบลชากบก แรกเริ่มนั้นมีสมาชิกจำนวน 100 คน ปัจจุบันมีจำนวน 2,670 คน มีคณะกรรมการจำนวน 40 คน
คำขวัญของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชากบก คือ “รู้พอเพียง รู้แบ่งปัน รู้ความสุข” เพราะกองทุนนี้เกิดขึ้นเพียงให้การช่วยเหลือสวัสดิการด้านต่างๆ ของสมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมการออมการสมทบเพื่ออนาคตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม การสมทบนี้ได้รับการสมทบแบบสามส่วน คือ รัฐบาล โดยผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เทศบาลและสมาชิก
ทั้งนี้รูปแบบสวัสดิการที่สมาชิกควรได้รับนั้นมี 10 ประเภท การเกิด ผู้สูงอายุ การรักษาพยาบาล เสียชีวิต การศึกษา การส่งเสริมวัฒนธรรม การพัฒนาอาชีพสิ่งแวดล้อม ผู้ด้อยโอกาส และอื่นๆ
“ธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล” เป็นเป้าหมายที่คนชากบกให้ความสำคัญภายใน 5 ปีนี้จากการที่ได้มีการนำความรู้เรื่องสุขภาพและให้ประชาชนได้ทำจริงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองจากการกินอยู่ที่ถูกต้องเกิดสุขภาพดีถ้วนหน้า

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร