ติวเข้ม-เสริมเขี้ยวมีเกราะคุ้มครองผู้บริโภคเข้มแข็ง

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเสวนาในประเด็น “คุ้มครองผู้บริโภคไทย…ทำอย่างไรให้เข้มแข็ง” ภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 7 โดยมี รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานมูลนิธิ เพื่อผู้บริโภค เภสัชกร (ภก.) วราวุธ เสริมสินสิริ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ที่รวบรวมความเห็นจากภาคประชาชน ทั่วประเทศ ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสวนา
ทั้งนี้ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา กล่าวว่า ปัจจุบันระบบคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยยังมีข้อจำกัดเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ขาดการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐ ทำให้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และผู้บริโภคยังคงมีความเสี่ยงสูงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพรวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
นอกจากนี้ยังมีประเด็นความเป็นธรรมต่อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทั่วไปด้วย ดังนั้นจึงได้จัดเสวนา ครั้งนี้โดยมีจุดหมายทบทวนธรรมนูญฯ เพื่อนำไปสู่การอ้างอิงในการพิจารณาเป็นแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ ในประเด็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และระบบการคุ้มครองผู้บริโภคจากการรับบริการสุขภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการทั่วไป
ทั้งนี้วงเสวนามีข้อเสนอแนะในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง อาทิ อยากให้เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทั้งในทฤษฎีและการปฏิบัติ อยากให้ภาคประชาชนร่วมเป็นสัดส่วนในองค์กรของสภาวิชาชีพ อยากให้มีการประชาสัมพันธ์โทษของการใช้ยา การให้ความรู้กับผู้บริโภคเรื่องหน้าที่ในกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการศึกษาสิทธิของตนเอง ยาที่เป็นอันตรายขอให้แพทย์สั่งเท่านั้น ให้แพทย์ชี้แจงผลของการใช้ยาในปริมาณที่มาก ให้มีเครื่องหมายฮาลาลที่เป็นมาตรฐานถูกต้อง ติดอยู่ทุกผลิตภัณฑ์ การควบคุมโฆษณาชวนเชื่อเกินความจริง ให้มีหน่วยงานตรวจสอบการใช้บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร การติดฉลากให้ชัดเจน เพิ่มช่องทางการร้องเรียนและการติดตามผล มีงบประมาณสนับสนุนการทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังให้กฎหมายกำหนดผู้ให้บริการต้องรับผิดโดยทันที
อย่างไรก็ตาม จะมีการสังเคราะห์อีกครั้ง เพื่อนำสาระสำคัญมาบรรจุในธรรมนูญสุขภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ.สุขภาพ พ.ศ.2550 ก่อน จะเสนอไปยังคณะกรรมการทบทวนธรรมนูญ ภายในเดือนมกราคม 2558 นี้ ซึ่งคณะกรรมการทบทวนธรรมนูญอาจจะมีการปรับแก้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเพิ่มเติมอีกครั้ง ซึ่ง สช.จะนำข้อเสนอที่มีการปรับแก้มาพิจารณา จากนั้นจึงจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน (โรดแม็พ) ของธรรมนูญสุขภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คาดว่าภายในเดือนมีนาคม 2558 จะแล้วเสร็จ จากนั้น สช.จะจัดประชุมสมัชชาทางวิชาการย่อยในเดือนมิถุนายน 2558 ก่อนจะเสนอรัฐบาล เพื่อผลักดันให้เป็นรูปธรรมต่อไป

 

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเข้าถึงยา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร