ขยาย’หมอครอบครัว’ดูต่างด้าวสร้างธรรมมาภิบาลในกระทรวง

พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

พิมพ์ไทยออนไลน์ //  สธ. เผยปี 58 เร่งดำเนินงานตามนโยบาย 10 ข้อ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ขจัดปัญหาการขาดสารไอโอดีน ขยายทีมหมอครอบครัวไปในชุมชนเมืองและแรงงานต่างชาติบูรณาการการทำงานดูแลประชาชนตามกลุ่มวัยแบบข้ามกระทรวงพร้อมเดินหน้าธรรมาภิบาลภายในสธ.
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โครงการที่กระทรวงสาธารณสุขได้มอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในปี 2558 ได้แก่ การฝังรากฟันเทียมและใส่ฟันเทียม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักในผู้ใหญ่อายุ 20-50 ปี และโรคหัด การผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วยตาต้อกระจกชนิดบอด ส่งมอบทีมหมอครอบครัว การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุต่อเนื่อง และการจัดตั้งหน่วยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทุกโครงการจะดำเนินการต่อเนื่องและเสริมความเข้มแข็งขึ้นเนื่องจากมีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา สำหรับในปี 2558 นี้ จะเร่งเดินหน้านโยบายที่ได้วางไว้ 10 ข้อ แต่ละเรื่องมีจุดเน้นที่จะทำเช่นโครงการในพระราชดำริ จะเน้นเรื่องการขจัดปัญหาการขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทย โดยให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมสารไอโอดีนครบ 100 เปอร์เซ็นต์
ส่วนนโยบายด้านสุขภาพ จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ทำให้ทีมหมอครอบครัวเข้มแข็งขึ้น และเพิ่มทีมหมอครอบครัวในเขตเมือง เพื่อให้บริการที่ซับซ้อนในโรคต่างๆ โดยเสริมความแข็งแกร่งให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และจะขยายให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วย ในส่วนของนโยบายสร้างเสริมสุขภาพประชาชนตลอดชีวิตทุกกลุ่มวัย มุ่งเน้นโครงการบูรณาการทั้งในกระทรวงและข้ามกระทรวง ซึ่งมี นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถทำได้แต่เพียงลำพัง กระทรวงอื่นๆ
ต้องช่วยกันดูแล ตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิด เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ และผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิต เป็นกระบวนการที่จะทำอย่างบูรณาการข้ามกระทรวง เพื่อลดปัญหา ลดจำนวนวัยรุ่นตั้งครรภ์ให้ได้ การดูแลส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ศ.นพ.รัชตะ กล่าวอีกว่า ในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค จะมีการออกกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งจะทยอยออกไป นอกจากนี้ มีเรื่องความมั่นคงระบบยาและวัคซีนของประเทศไทย ที่จะต้องเร่งรัดพัฒนา เช่น การก่อสร้างโรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขององค์การเภสัชกรรม จะเร่งรัดให้เสร็จทันกำหนดภายใน 2 ปีข้างหน้า รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งในการสนับสนุนให้เกิดการผลิตยาภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น และการพิจารณาเพิ่มการจัดบริการใหม่ๆหรือวัคซีนตัวใหม่ๆ ที่จะเสริมให้กับประชาชนไทย
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการเชื่อมโยงระบบสุขภาพของไทยกับของโลก ซึ่งมีพันธสัญญาหลายฉบับกับภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติ เช่น เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งมีการเสริมความเข้มแข็งภายในภูมิภาค เพื่อดูแลไม่ให้เกิดระบาดของโรคติดต่อชนิดใหม่ รวมถึงเรื่องธรรมาภิบาลภายในกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเข้าสู่ตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่งต่างๆ ด้วย

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร