*สปช.ควิก วิน ผ่านร่างพรบ.ตั้งองค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค หลังค้างพิจารณานาน17 ปี *

จส.100 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

การประชุมสภาปฎิรูปแห่งชาติที่มีวาระการพิจารณาการปฎิรูปเร็ว หรือ ควิก วิน ในวาระเรื่องร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ  นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ประธานคณะกรรมาธิการปฎิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฎิรูปแห่งชาติ ระบุว่า ร่างพระราชบัญญัตินี้ค้างในรัฐสภา มานานหลายรัฐบาลกว่า 17 ปี เพราะติดปัจจัยหลายประการ ข้อดีของร่างฉบับนี้ จะช่วยคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนให้มีสิทธิมากขึ้น และถูกเอาเปรียบน้อยลง  เช่น ให้ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจากหน่วยงานรัฐและธุรกิจเอกชน โดยมีการสนับสนุนงบประมาณขององค์การไว้ที่ 3 บาท ต่อประชาชนหนึ่งคนการให้ความเห็นต่อหน่วยงานรัฐในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการตรวจสอบการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น

ด้าน นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกสปช. เห็นด้วยกับการจัดตั้งองค์กรอิสระ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิของตัวเองมากขึ้น และทำให้ประชาชนถูกเอาเปรียบน้อยลง โดยในอดีตไม่มีองค์กรอิสระจากภาครัฐมาดูแลประชาชนอย่างแท้จริง   นอกจากนั้น ควรมีคณะทำงานขององค์กรในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งประชาชนต้องมีสิทธิฟ้องร้องอย่างเป็นธรรม   โดยภาครัฐบาลต้องให้การช่วยเหลือไปพร้อมๆกับภาคเอกชนด้วย

ส่วนนาย วันชัย สอนศิริ ระบุว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคยังอ่อนแอและถูกเอาเปรียบอยู่เสมอ โดยการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีที่สุด คือ การให้ประชาชนมีสิทธิและเข้าถึงการปกป้องตัวเอง ซึ่งการมีร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะช่วยให้ภาคประชาชนมีอำนาจมากขึ้น และเป็นการคุ้มครองที่ดีที่สุด ทั้งนี้ต้องมีการบัญญัติกลไกการทำงานขององร์กรอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถนำมาบังคับใช้ได้จริงตามข้อกฎหมาย เมื่อสิ้นสุดการอภิปราย ที่ประชุมได้ลงมติเห็นด้วยต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 215เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร