เห็นชอบตั้ง “สมัชชาคุณธรรมชาติ” คุมจริยธรรมนักการเมือง – แนะรัฐขยายตลาดรับซื้อยาง แปรรูปเป็นยางแท่ง

ASTVผู้จัดการ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

สปช. เห็นชอบตั้ง “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ” ให้วุฒิสภาแต่งตั้ง หวังคุมประพฤตินักการเมือง “เทียนฉาย” แนะเร่งใช้ก่อนมีรัฐธรรมนูญ ขีดกรอบยกร่าง พ.ร.บ. ภายใน 60 วันก่อนส่งต่อ สนช. เห็นชอบเป็นกฎหมาย ด้าน อนุ กมธ. ปฏิรูปเกษตร แนะรัฐขยายตลาดรับซื้อขายยางเพิ่ม 108 แห่ง พร้อมเสนอแปรรูปยางถ้วยเป็นยางแท่ง

วันนี้ (6 ม.ค.) ความเคลื่อนไหวของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่รัฐสภา ที่ประชุม สปช. ได้มีการพิจารณารายงานการศึกษาเรื่องสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติกับการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของประเทศในระยะเปลี่ยนผ่าน ของ คณะกรรมการการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว โดย นายพลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะกรรมการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ได้เสนอรายงานว่า จากการศึกษาพบว่าสถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลของประเทศอยู่ในขั้นวิกฤตอย่างหนัก กระทบต่อการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ จำเป็นต้องมีการฟื้นฟูและพัฒนาทั้งระบบอย่างเร่งด่วน โดยจัดตั้ง “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ “เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารระดับสูง กรรมการในองค์กรตรวจสอบในการใช้อำนาจรัฐ องค์กรอิสระ นักการเมืองท้องถิ่น สอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะโดยได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย

ซึ่งในระยะเปลี่ยนผ่านขอให้สภานิติบัญญัติ (สนช.) ตรา พ.ร.บ. สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. … ก่อนจะมีการตั้งรัฐบาลใหม่หลังกระบวนการผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อทำหน้าที่รณรงค์ทางสังคมฟื้นฟูแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เกิดผลต่อการปฏิรูปก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญ โดยให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 โดยให้มีโครงสร้างของคณะกรรมาธิการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 5 คน ได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์โดยการแนะนำของวุฒิสภา

นายพลเดช กล่าวว่า พ.ร.บ. ดังกล่าวยังให้มีที่ประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ มาจากตัวแทนภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมที่ไม่มีผลประโยชน์ขัดกัน จำนวนไม่น้อยกว่า 55 คน ทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคคลและองค์กรข้างต้น และจัดกระบวนการสอบทานการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวโดยมีการลงมติการตัดสินพฤติกรรม และประกาศรายงานข้อมูลต่อสาธารณะ โดยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติทั้ง 5 คน และที่ประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติจะไม่มีเงินเดือนประชุม มีแต่เบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายจำเป็นและค่าตอบแทน ส่วนการบริหารจะใช้ศูนย์คุณธรรมเป็นสำนักงาน และทุนรายได้ทรัพย์สินจะมาจากเงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากศูนย์คุณธรรม เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้รายปี และเงินอุดหนุนจากเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นจากต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศหรือเงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้

“ข้อเสนอนี้มั่นใจว่าเป็นการปฏิรูป เพราะเปลี่ยนกระบวนวิธีคิดและแนวทางการจัดการปัญหา เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ลึกที่สุด เป็นการปฏิรูปเร็วใน 1 ปี จากเดิมที่ใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นหลักมาเป็นการใช้มาตรการทางสังคมนำหน้าหนุนเสริมกัน เป็นกลไกบูรณาการทุกองค์กรที่มีอยู่ เป็นเครื่องนำพาการสร้างพลังทางสังคม บนฐานการใช้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ เป็นแนวทางใหม่ที่มุ่งใช้พลังแบบอ่อนมาเสริมพลังกฎหมายที่เป้นพลังแบบแข็ง ไม่ได้มีการตั้งองค์กรใหม่ โดยยกเลิกองค์กรเดิมและจัดตั้งใหม่มาแทน มีขอบเขตการทำงานแคบเพียงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ส่วนด้านกฎหมายยังเป็นขององค์กรอิสระเดิม” นายพลเดช กล่าว

ด้าน นายอำพล จินดาวัฒนะ กรรมการปฏิรูปคุณธรรมฯ กล่าวว่า บ้านเราให้ความสนใจการปราบปรามการทุจริตโดยการใช้กฎหมาย เป็นเหรียญด้านหนึ่ง อีกด้านคือการส่งเสริมซึ่งเป็นเหรียญอีกด้านกลับให้ความสำคัญไม่มาก สิ่งที่เสนอจึงเป็นการเติมเต็มส่วนที่ขาดไป เพราะการป้องกันปราบปรามการทุจริตนั้นหากใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเดียวมันไม่สำเร็จ จำเป็นต้องใช้อำนาจสังคมมาช่วย ดังนั้น อย่ามองว่ามันเป็นเสือกระดาษที่ไม่มีอำนาจ

ทั้งนี้ สปช. ส่วนใหญ่อภิปรายเห็นด้วยในหลักการ โดยมีข้อเสนอในรายละเอียด เช่น จำนวนกรรมการ ความเร่งด่วนของการผลักดันกฎหมายที่แตกต่างกันเล็กน้อย อาทิ นางกอบกาญจน์ พันเจริญวรกุล สปช. อภิปรายว่าเป็นห่วงเรื่องที่มาของกรรมการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติทั้ง 5 เพราะมีหน้าที่ที่สำคัญมาก ที่ให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งโดยคำแนะนำของวุฒิสภา เพราะที่ผ่านมาสังคมเกิดความไม่ปรองดองทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภามักถูกกระแสการเมืองโจมตีจนเสียหาย

นายสยุมพร ลิ่มไทย สปช. กล่าวว่า อยากให้ที่ประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเป็นยักษ์ที่มีกระบอง อย่างน้อยควรมีอำนาจที่จะไตร่สวนกรณีทำผิดจริยธรรมคุณธรรมได้ ส่วนบทลงโทษแม้จะกำหนดโดยตรงไม่ได้ แต่ก็ควรเชื่อมโยงไปให้ถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เช่น การถอดถอนซึ่งนักการเมืองเกรงกลัว และอาจกำหนดให้ผู้กระทำผิดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมอย่างร้ายแรงถือเป็นการคุณสมบัติของ ส.ส. หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และการบังคับใช้จริง

ขณะที่ นายเทียนฉาย กีระนันท์ ประธาน สปช. กล่าวว่า เป็นหน้าที่ที่ สปช. จะต้องยกร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปด้วย ก็ขอรับที่จะไปตั้งคณะกรรมาธิการร่วมใน สปช. เพื่อยกร่าง พ.ร.บ. สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อกลับมาเสนอ สปช. ก่อนที่จะนำเสนอให้ สนช. เพื่อพิจารณาเห็นชอบเป็นกฎหมายอีกที

“เรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องที่ต้องนำไปใช้กับนักการเมือง ซึ่งจะรอให้มีการเลือกตั้งแล้วค่อยมาออก พ.ร.บ. ทางสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติจะทำงานไม่ทัน จึงขอหารือ สปช. หากเห็นชอบ ก็จะให้คณะกรรมาธิการปฏิรูปคุณธรรมไปยกร่าง พรบ.สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ โดยจะต้องเห็นผลการดำเนินการใน 60 วัน แล้วจึงส่งต่อให้ สนช. พิจารณาเห็นชอบร่างกฎหมายออกมาบังคับใช้ก่อน และเมื่อถึงเวลายกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ ค่อยแปรสภาพเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอีกที” นายเทียนฉาย ระบุ

อีกด้านหนึ่ง นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แถลงว่า ตามที่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตยางนัดที่จะเคลื่อนไหวให้รัฐบาลช่วยเหลือราคายางนั้น ตนเห็นว่าเหตุผลที่มาตรการ 16 มาตรการที่รัฐบาลได้ประกาศให้ความช่วยเหลือไม่เกิดผลสำเร็จที่แท้จริง โดยเฉพาะการนำไปปฏิบัติในระดับข้าราชการเนื่องจากมีปัญหาติดขัดในกฎระเบียบที่มีอยู่ จึงขอเรียกร้องให้ข้าราชการที่รับผิดชอบดูแลให้ทั่วถึง ส่วนมาตรการแก้ไขราคายางระยะยาวรัฐบาลควรขยายตลาดรับซื้อน้ำยางดิบเพิ่มเติมจากตลาดของสถาบันวิจัยยาง 6 แห่ง รวมเอาตลาดของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอีก 108 แห่ง จะทำให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทั่วถึง

นอกจากนี้ ขอเสนอโครงการรวบรวมผลผลิตยางก้อนถ้วยแปรรูปเป็นยางแท่งเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยรวบรวมยางก้อนถ้วยแปรรูปที่มีอยู่เพื่อนำไปแปรรูปเป็นยางแท่ง มาตรการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพราคายาง และส่งผลให้บางก้อนถ้วยมีราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ การดำเนินการต้องมีงบประมาณจำนวน 80 ล้านบาท เพื่อซื้อยางถ้วยมาแปรรูปโดยหากสามารถดำเนินการแปรรูปได้ 1 ล้านกิโลกรัมต่อเดือน จะสามารถทำให้ราคายางพาราในตลาดมีเสถียรภาพดีขึ้น

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ปฏิรูปประเทศไทย และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร