บอร์ด อภ.มีมติเลือก “นพ.นพพร ชื่นกลิ่น” นั่งเก้าอี้ ผอ.องค์การเภสัชคนใหม่

ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

บอร์ด อภ.มีมติ เห็นชอบ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่

พลโทศุภกร สงวนชาติศรไกร ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 ได้มีมติเห็นชอบเลือก นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่ โดยกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่นี้ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งหลังจากนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนให้กับผู้อำนวยการองค์การฯ ที่มีนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เป็นประธาน จะได้เชิญ นพ.นพพรฯ มาร่วมหารือในเรื่องของค่าตอบแทนและรายละเอียดของสัญญาจ้างต่าง ๆ ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปจะนำเสนอพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม อีกครั้ง ในวันที่ 27 มกราคม 2558  หลังจากนั้นจะเสนอชื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งต่อไป

พลโทศุภกร กล่าวว่า การสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนและแผนงาน ระยะเวลาที่กำหนดประมาณไว้ 3 เดือน  โดยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมที่มีนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการองค์การฯ เป็นประธานฯ มีนพ.อำพล  จินดาวัฒนะ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ เป็นกรรมการ และ ภญ.วนิชา ใจสำราญ รองผู้อำนวยการ เป็นเลขานุการ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมไป และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา และมีผู้สนใจเข้ามาสมัครจำนวนทั้งสิ้น 4 คน จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งได้ทำการสัมภาษณ์และให้ผู้สมัครทั้ง 4 ท่าน นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานด้านสุขภาพ และการบริหารจัดการองค์กร และได้คัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมเหลือ 2 ท่าน นำเสนอให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทั้งคณะพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้พิจารณาแล้วมติ ให้ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น เป็นมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และมีความตั้งใจเข้ามาบริหารงานองค์การเภสัชกรรมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงยา และสร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ ที่สำคัญมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารขององค์การฯในสภาวะการณ์ปัจจุบัน

“การพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่นี้ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม และกรรมการชุดย่อยอื่นๆทำตามขั้นตอนและแผนงานที่กำหนดไว้ ภายใต้เวลาที่เหมาะสม ที่องค์การฯต้องมีผู้นำที่จะขับเคลื่อนให้เดินไปข้างหน้ากับภารกิจที่มีอยู่อีกมากมายที่ต้องเร่งดำเนินการ และขอให้มั่นใจว่าการสรรหาครั้งนี้มีความเป็นธรรมไม่ได้มีแรงกดดันจากฝ่ายไหนทั้งสิ้น” พลโทศุภกรกล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร