สมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ ๗ ลงมติคลอดนโยบายสาธารณะ สเตอรอยด์ – แผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก – กลไกคุ้มครองเด็ก – การประเมินเทคโนโลยีสุขภาพ – การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

Untitled2

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

ในพิธีปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗ “เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” นายเจษฎา  มิ่งสมร ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ กล่าวว่า หลังจากการรับรองมติในปีนี้ จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และให้คณะทำงานชุดติดตามมติฯ พิจารณาการดำเนินงานขั้นต่อไป โดยในปี ๒๕๕๘ คาดว่าจะมีวาระที่น่าสนใจและใกล้ชิดกับชีวิตผู้คน เช่น สุขภาวะเมืองใหญ่ ที่น่าจะมีโมเดลการจัดการเมืองใหญ่เกิดขึ้นหลายแห่ง, วิถีชีวิตชาวนา จะมีการรวมตัวแทนจากทุกภาคส่วนมาทำงานวิชาการเพิ่มเติม เพื่อกำหนดเป็นวาระสำคัญในการประชุมครั้งหน้า
ดร.ไชยยศ บุญญากิจ ประธานอนุกรรมการดำเนินการประชุมคณะที่ ๑ กล่าวว่า ในวาระการจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย พบว่า ประเทศไทยยังมีการใช้จัดการสเตอรอยด์กันอยู่มากในหลายรูปแบบ และแม้ว่าจะมีประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ก็มีผลกระทบรุนแรงเช่นเดียวกัน จึงต้องแก้ไขและป้องกันอย่างเป็นระบบ ที่ประชุมจึงเสนอให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและบูรณาการ ตั้งแต่การนำเข้า การผลิต การใช้ ประกอบกับการให้ความรู้กับประชาชนผู้ใช้สเตอรอยด์
สำหรับวาระการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย ที่มาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเดินทางติดต่อเชื่อมโยงกัน จึงเกิดโรคอุบัติใหม่ข้ามพรมแดนมากมาย การบริหารจัดการเรื่องนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศ ที่ประชุมได้พูดถึงการจัดตั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยมีกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และภาคีต่างๆ เพื่อร่วมกันทำ
แผนปฏิบัติและติดตามผลการดำเนินงาน ส่วนวาระเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ (FTA) ยังไม่สามารถหาข้อสรุปในประเด็นนี้ได้ แม้ว่าการค้าเสรีจะมีข้อดีในหลายเรื่องแต่ก็มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การค้าเสรียาสูบ แอลกอฮอล์ ทรัพย์สินทางปัญญา
ดร.วณี ปิ่นประทีป ประธานอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ ๒ กล่าวว่า ในวาระการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยงนั้น ปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามเด็กมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัว สื่อลามก สารเสพติด ฯลฯ และเนื่องจากมีหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชนและครอบครัวอยู่หลายหน่วยงาน ที่ประชุมจึงมีมติเสนอให้มีกลไกที่บูรณาการเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆ ออกมาเป็น มติ ครม. จัดตั้งคณะทำงานบูรณาการขึ้นเพื่อร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติการต่างๆ ให้สอดคล้องกัน
สำหรับวาระการพัฒนากระบวนการประเมินการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณค่าและผลเสียของการใช้ยา การใช้เครื่องมือแพทย์ การตรวจรักษาโรค การผ่าตัด การรักษาโรคทั้งแผนปัจจุบัน แผนไทย และแผนทางเลือก ที่ประชุมมีมติเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขตั้ง ‘คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพแห่งชาติ’ โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมผู้วิจัยและเภสัชภัณฑ์ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย รวมทั้งตัวแทนองค์กรผู้ป่วย องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกันกำหนดมาตรฐานเดียวกันในระดับประเทศ สร้างความรู้แก่บุคลากร ประชาชน ให้รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ
ในวาระการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีว่า  พบว่า ขณะนี้มีประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับประมาณ 6 ล้านคน ซึ่งมีแนวโน้มเป็นมะเร็งท่อน้ำดี และมะเร็งตับ สาเหตุสำคัญมาจากการกินอาหาร โดยเฉพาะปลาดิบ ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า การแก้ปัญหาต้องมีการให้ความรู้ เริ่มตั้งแต่ออกแบบการเรียนการสอนของเด็กเล็ก เพื่อปรับทัศนคติในการรับประทานอาหาร นอกจากนี้ต้องพัฒนาศักยภาพแพทย์ พยาบาล ในการคัดกรอง ตรวจรักษาโรคนี้ และกรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรมต้องช่วยออกแบบการสื่อสารเพื่อปรับทัศนคติในการรับประทานอาหารให้ได้.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน NHA57 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร