สาธารณสุขเดินหน้าร่างกม.ยาสูบยันไม่กระทบต่อเกษตรกร

แนวหน้า ฉบับวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล และ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะประชุมเครือข่ายยาสูบ นายกสมาคมเครือข่ายยาสูบเบอร์เล่ย์ จ.สุโขทัย จ.เพชรบูรณ์ นายกสมาคมบ่มใบยาสูบ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.พะเยา และสมาคมผู้ประกอบการค้ายาสูบไทย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจร่างกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ…. ซึ่งขณะนี้ได้เสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้ว
ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ กล่าวว่า วันนี้ได้เชิญกลุ่มตัวแทนจากชาวไร่ยาสูบมาชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบจากร่างพ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ…. โดยร่างพ.ร.บ.ยาสูบดังกล่าว ได้ผ่าน กระบวนการร่างกฎหมายตามขั้นตอนมาประมาณ กว่า 3 ปีแล้ว และได้มีการทำประชาพิจารณ์ร่วมกับ ตัวแทนในผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ประกอบการยาสูบจาก ทุกภาคทั่วประเทศอย่างถี่ถ้วน โดยพ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้นำพ.ร.บ.เดิม 2 ฉบับที่ใช้มาตั้งแต่พ.ศ.2535 มารวมกัน คือ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พร้อมปรับปรุง เพิ่มเติมสาระอีกประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ ทันสมัย วัตถุประสงค์หลักของพ.ร.บ.ฉบับนี้คือ เพื่อต้องการปกป้อง คุ้มครองเด็ก เยาวชนและสตรี ไม่ให้เกิดอันตรายส่งผลกระทบต่อสุขภาพชีวิต และเศรษฐกิจร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีเนื้อหาสอดคล้องตามข้อกำหนดของกรอบอนุสัญญาควบคุม ยาสูบขององค์การอนามัยโลกและไม่มีข้อขัดแย้ง กับกฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศหรืออนุสัญญาของสหประชาชาติแต่อย่างใด และไม่มีผลกระทบต่อเกษตรผู้ปลูกยาสูบด้วย
นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การออก กฎหมายจะต้องเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ให้มากที่สุด หากออกกฎหมายแล้วเกิดผลเสีย ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รัฐบาลจะไม่ให้ออกกฎหมายจะต้องดูแลประชาชนของเรา ให้ได้ประโยชน์สูงสุด สามารถบรรเทาปัญหา ต่างๆ ได้กฎหมายฉบับนี้ก็จะต้องเดินหน้า ต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ที่ดูแลในส่วนของเกษตรกรที่ปลูกใบยาสูบ เมื่อได้รับเรื่องจากสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีแล้วจะส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด หากพบว่ามีผลกระทบจะเตรียมมาตรการเยียวยา โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ต้องการให้ลูกหลานตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บุหรี่/ยาสูบ/เหล้า และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร