อุตฯชงมติครม.เดิมคุมแร่ใยหิน หวั่นเลิกทันทีกระทบมหาศาล

มติชน ฉบับวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

รายงานข่าวจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ระบุถึงมติ ครม.ที่ให้กระทรวงอุตสาหกรรมกลับไปทบทวนการขึ้นทะเบียนแร่ใยหินเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 2535 ว่า ที่ประชุม ครม.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปทบทวนถึงผลดี ผลเสีย และแนวทางเยียวยาแก้ไขถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ตามหลักฐานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ซึ่งจากการพิจารณาในเบื้องต้นเห็นว่าหากกำหนดให้แร่ใยหินเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 จะกระทบกับประชาชนอย่างกว้างขวาง เนื่องจากตามกฎหมายได้ระบุอย่างชัดเจนว่าวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 จะต้องห้ามนำเข้า ส่งออก ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองอย่างเด็ดขาด ดังนั้นหากประกาศใช้จริงประชาชนที่ใช้หลังคากระเบื้อง หรือวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินจะต้องรื้อถอนออกทั้งหมด และรัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น
รายงานข่าวแจ้งว่า มีแนวโน้มว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอให้ดำเนินการตามแนวทางมติ ครม.เดิมที่กำหนดให้มีกรอบเวลาการยกเลิกนำเข้าแร่ใยหินภายใน 2-5 ปี ตามชนิดของผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มแรกกระเบื้องแผ่นเรียบและกระเบื้องยาง ปูพื้น ให้ยกเลิกใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบภายใน 2 ปี และกลุ่มที่ 2 กลุ่มกระเบื้องมุงหลังคา ผ้าเบรก และคลัตช์ ท่อซีเมนต์ใยหิน กำหนดให้ยกเลิกใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบภายใน 5 ปี แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่จะต้องหาวัสดุอื่นมาทดแทนได้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งในแนวทางนี้จะใช้ พ.ร.บ.กรมโรงงานฯในการห้ามนำเข้าแร่ใยหิน เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนปรับตัว และส่งผลต่อประชาชนน้อยที่สุด
ทั้งนี้ แร่ใยหินที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแอมฟิโบล แบ่งย่อยออกได้เป็น 5 ชนิด และกลุ่มเซอร์เพนไทน์ มี 1 ชนิด ซึ่งในกลุ่มแอมฟิโบล กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีประกาศให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามนำเข้า ผลิต หรือมีไว้ในครอบครองมานานแล้ว และหลายประเทศทั่วโลกต่างห้ามนำเข้า เพราะมีส่งผลต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ส่วนแร่ใยหินในกลุ่มเซอร์เพนไทน์มีอันตรายน้อยกว่ามาก เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 จะต้องขออนุญาตก่อนการนำเข้า หากไม่ได้อยู่ในโรงงานผลิต หรืออยู่ในกระบวนการกำจัดวัสดุที่มีแร่ใยหินชนิดนี้แทบจะไม่มีอันตราย และทั่วโลกต่างยังยอมรับให้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร