สปสช.เขต6ประชุมสร้างเสริมสุขภาพ

แนวหน้า ฉบับวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยองจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยมาตรการทางสังคมด้านสุขภาพ โดยมีนายแพทย์วิบูลย์ สุพุทธิธาดา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 6 ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม สปสช. เขต 6 ระยอง
นายแพทย์วิบูลย์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในระดับจังหวัดของ 2 จังหวัด คือจ.จันทบุรี และจ.สระแก้ว รวมทั้งติดตามประเมินการ ขยายผลการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบล ตามโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย ระดับจังหวัดรับไปดำเนินงาน ปัจจุบันมีการประกาศและใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ จำนวน 96 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 80 ของตำบล เป้าหมาย ซึ่งกำหนดไว้ 120 ตำบล และเกิดผลพลอยได้จากการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของ ภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้มีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพระดับอำเภอแล้วจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ธรรมนูญสุขภาพอำเภอแก่งหางแมว จ.จันทบุรี, ธรรมนูญสุขภาพอำเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว และมีความพร้อมเตรียมการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพอำเภออีก 3 อำเภอ นอกจากนี้ยังประกาศเป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมด้านสุขภาพแล้ว จำนวน 1 จังหวัด คือ นโยบายสาธารณะจันทบุรีเมืองน่าอยู่ “สุขทุกวัน ที่จันทบุรี” ซึ่งนำไปสู่ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมแล้ว

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร