สช.จี้รับมือสังคมผู้สูงอายุลูกขุนพลเมืองชงภาครัฐเป็นเจ้าภาพดูแลทุกมติ

แนวหน้า ฉบับวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีลูกขุนพลเมือง “ประเด็นการจัดระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ” ครั้งที่ 1/2558 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะคณะลูกขุนพลเมือง ซึ่งเป็นภาคประชาชนที่ได้รับการสุ่ม ตัวอย่างมาจากทั่วประเทศหลากหลายอาชีพ จำนวน 12 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 5 คน มีอายุระหว่าง 35-75 ปี มาร่วม กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ทั้งนี้ลูกขุนพลเมืองได้สะท้อนความคิดเห็นร่วมกัน ว่า ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวมีความจำเป็นต่อสังคมไทย ในหลายรูปแบบ อาทิ รูปแบบครอบครัวดูแล แบ่งเบาภาระเบื้องต้น ด้วยการทำบ้านให้เป็นห้องพยาบาล แต่ยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ หรือรูปแบบเครือข่ายในชุมชน ตั้งศูนย์ ฟื้นฟูชุมชน ศูนย์ดูแลกลางวัน ศูนย์อุปกรณ์ และรูปแบบสถานบริการ บ้านพักคนชรา สถานให้การช่วยเหลือในการดำรงชีวิต บ้านสงเคราะห์ หอดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และศูนย์บริบาล เป็นต้น
ขณะเดียวกันลูกขุนพลเมืองได้เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาที่สำคัญขณะนี้คือ การขาดเจ้าภาพหลัก การคัดสรร องค์กรเจ้าภาพร่วม บุคลากร แหล่งทุนทรัพย์ รูปแบบการร่วมจ่ายและข้อยกเว้นของการจ่าย ส่วนทางออกของปัญหานั้นทางภาครัฐควรมีแผนชาติระยะยาวที่ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ รูปแบบการบริการสุขภาพ การสนับสนุน อาชีพ การจัดหาและจัดสรรงบประมาณ บุคลากร ฐานข้อมูล ของผู้สูงอายุประเภทต่างๆ การร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตัวเองได้
อย่างไรก็ตามลูกขุนพลเมืองเห็นว่า การดูแลกันเองในครอบครัวน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด เพราะสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมไทยแต่ความพร้อมของครอบครัวอาจแตกต่างกันระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท คนในชนบทอาจได้เปรียบกว่าคนเมืองในการฝากฝังญาติหรือเพื่อนบ้าน แต่หลายครัวเรือนยังขาดอุปกรณ์ที่ จำเป็นจึงควรมีศูนย์สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนแผนดังกล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร