กอช.ลุยเปิดรับสมาชิกใหม่คลังลุ้นครม.อนุมัติ/พร้อมรับโอนมาตรา40

ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 22 – 24 มกราคม พ.ศ. 2558
คลังลุ้นครม.ไฟเขียวกอช. ออกประกาศกระทรวงเพิ่ม 7 ฉบับเดินหน้าเปิดรับสมาชิกใหม่ เตรียมความพร้อม 5 เดือน ขณะเดียวกันแก้ไขบทเฉพาะกาล รับโอนผู้ประกันตนมาตรา 40 มาที่กอช.จำนวน 9.96 แสนคน เป็นเงิน 2 พันล้านบาท แต่จะไม่ได้รับเงินสมทบสำหรับเงินโอนส่วนนี้และผู้ประกันตนที่เกิน 60 ปี ต้องส่งเงินต่อจนกว่าจะแจ้งยุติ คาด 5 ปีแรก แรงงานนอกระบบทะลักเข้าระบบ 3 ล้านราย แบกต้นทุนค่าธรรมเนียมรับฝาก 300-500 ล้านบาท
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติดำเนินการออกประกาศกระทรวงเพิ่มเติม 7 ฉบับ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานของกองทุน ให้ กอช.เปิดรับสมาชิกได้ ทั้งนี้การดำเนินการแก้ไข พ.ร.บ. กอช. โดยเพิ่มบทเฉพาะกาลให้รับโอนผู้ประกันตนและเงินของผู้ประกันตนมาตรา 40 กรณีบำนาญจากกองทุนประกันสังคม มาที่ กอช. โดยมีจำนวนผู้ประกันตน 996,224 คน (ณ 31 ธ.ค. 57) และมีเงินที่จะโอนมา กอช.จำนวน 2,000 ล้านบาท (เงินผู้ประกันตนส่งและเงินสมทบจากรัฐ) โดยรัฐจะไม่ให้เงินสมทบสำหรับเงินที่โอนมานี้ รวมถึงผู้ประกันตนที่อายุเกิน 60 ปีให้ส่งเงินสะสมต่อไปได้จนกว่าจะแจ้งยุติและรับเงินจากกองทุน
ขณะที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 440 ล้านบาทกรณีสมทบตามช่วงอายุ หรือ 670 ล้านบาท กรณีสมทบอัตราเดียว รวมถึงการพัฒนาและตรวจสอบระบบ IT เพื่อรองรับการเปิดรับสมาชิกสรรหาเลขาธิการและเตรียมการด้านบุคลากรและสำนักงานของกองทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน
“ด้านสำนักงานประกันสังคมจะต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ออกพระราชกฤษฎีกา เพื่อโอนผู้ประกันตนและเงินของผู้ประกันตนดังกล่าวไปที่ กอช. ยกเลิกความคุ้มครองทางเลือกที่ 3 – 5 (ผู้ประกันตนทางเลือกที่ 4 และ 5 ย้ายมาทางเลือกที่ 1) 2. ยุติการรับผู้ประกันตนรายใหม่ (ทางเลือก 3 – 5) โดยแจ้งให้ผู้ประกันตนทราบการโอนไปเป็นสมาชิก กอช.และกำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกันตนแสดงเจตนาไม่เข้าเป็นสมาชิกกอช. ซึ่งผู้ที่ไม่แสดงเจตนาจะถือว่ามีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิก กอช. และ 3. โอนเงินของผู้ประกันตนที่ไม่แสดงเจตนามาที่ กอช. ทั้งจำนวน และคืนเงินก้อนให้แก่ผู้ประกันตนที่ไม่ประ สงค์เป็นสมาชิก กอช.
ก่อนหน้านี้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่าหากครม.เห็นชอบในหลักการเพื่อให้ประกันสังคมโอนงานด้านชรา ภาพในมาตรา 40 มาให้กระทรวงการคลังดำเนินการต่อไปได้ หลังจากนั้นกระทรวงการคลัง สามารถที่จะออกประกาศกฎหมายลูกเพิ่มเติมอีก 7 ฉบับทันที ควบคู่กับเปิดสรรหาเลขาธิการ กอช.วางระบบไอทีเพิ่มเติมและหารือแบงก์รัฐ 3 แห่ง ได้แก่ กรุงไทย ออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นช่องทางรับฝากเงิน เพื่อเปิดรับสมัครสมาชิกได้ทันที คาดว่าจะสามารถบริหารภายใต้กอช.ได้ทันทีในปีนี้
สำหรับการแก้ไขกฎหมาย มี 2 ส่วน คือ พระราชกฤษฎีกา พ.ร.บ.ประกันสังคม มาตรา 40 ของกฎหมายประกันสังคม เพื่อยกเลิกทางเลือกที่เพิ่มเติมและโอนผู้ประกันตนและเงินสมทบของผู้ประกันตนมาที่กอช.และแก้ไข พ.ร.บ.กอช. เฉพาะเรื่องการจ่ายเงินสมทบต้องไม่น้อยกว่าที่ประกันสังคมมาตรา 40 ให้ และการรับโอนผู้ประกันตนและเงินของผู้ประกันตนมาที่กอช. รวมถึงต้องออกประกาศกฎกระทรวงเพิ่มเติม ตาม พ.ร.บ.กอช.อีก 7 ฉบับ เพื่อไม่ให้ผู้ออมได้รับเงินสมทบน้อยกว่าเดิม เช่น จำนวนเงินสมทบที่ต้องจ่ายสูงสุด และขยายอายุผู้มีสิทธิการออม
“เมื่อมีการจัดกองทุนได้เป็นรูปเป็นร่าง และมีการรับสมาชิกเป็นองค์กรแล้ว มองว่า หากมีการเปลี่ยนรัฐบาล ซึ่งอาจมีกลับมาล้มกองทุนกอช.อีกไม่ใช่ไม่มีโอกาส แต่เป็นเรื่องที่ยากเพราะหากจะล้ม คงต้องหาทางออกที่ผู้ออมจะต้องได้รับความคุ้มครองไม่น้อยกว่าเดิม”
อย่างไรก็ตามในหน้าเว็บไซต์สำนัก งานเศรษฐกิจการคลัง ได้แจ้งว่าขณะนี้กอช.อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเรื่องระบบทะเบียนสมาชิก เพื่อสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสมัคร
สมาชิกและส่งเงินสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง กอช.จะประกาศวันเปิดรับสมัครที่แน่ชัดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกันนี้ กอช.ยังคงวางเป้าหมายภายใน 5 ปีแรก จะมีแรง งานนอกระบบเข้าสู่กอช.ไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน จากภาพรวมแรงงานนอกระบบมีทั้งสิ้น 25 ล้านคน และกอช.จะต้องรับภาระต้นทุนค่าธรรม เนียมรับฝากเงินประ มาณ 300-500 ล้านบาทต่อปีในช่วงแรกด้วย
สำหรับความเห็นของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งมีน.พ.อำพล จินดาวัฒนะ เป็นประธาน ได้หารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา ระบุว่าเห็นควรให้ดำเนินการเพื่อเปิดรับสมาชิก กอช.และในการประชุมสปช.ได้มีมติเห็นชอบให้เร่งรัดการดำเนินการตาม พ.ร.บ.กอช.ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก ฉันท์ 212 เสียง แม้ว่าปัจจุบันแรงงานนอกระบบจำนวน 2 ล้านคนจะเข้าเป็นผู้ประกันตนภายใต้ความคุ้มครองประกันสังคม แต่ยังมีแรงงานนอกระบบอีก 23 ล้านคน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกอช. และแม้ว่าอัตราเงินสมทบจะแตกต่างกัน แต่ประชาชนควรมีสิทธิเข้าเป็นสมาชิก กอช.ได้ตามที่กฎหมายประกาศใช้ จึงควรดำเนินการเพื่อให้เป็นตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.กอช.ต่อไป

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร