ชี้ไม่จำเป็นตั้งกองทุนใหม่คุมงบวิจัยสุขภาพ

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) กล่าวถึงกรณีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ยกร่างพ.ร.บ. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ…. ที่จะมีการตั้งสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพแห่งใหม่ที่มีกองทุนบริหารงานวิจัย ปีละกว่า 2-3 พันล้านบาท ซึ่งจะทำงานแทนที่สวรส.ในปัจจุบัน โดยอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาว่า เป็นการร่างกฎหมายโดยไม่มีการประชาพิจารณ์อย่างรอบด้าน มีเพียงการระดมความคิดเห็นที่มีเฉพาะกลุ่มบุคคลเพียงกลุ่มเดียวทั้งที่การร่างกฎหมายดังกล่าวจะต้องมีกองทุนเกิดใหม่ที่ใช้งบประมาณปีละกว่า 3 พันล้านบาท ที่สำคัญ ในกฎหมายยังระบุว่าจะต้องเอางบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ขณะที่การตรวจสอบการทำงานของกองทุนนี้ก็ไม่ชัดเจนว่าจะมีระบบตรวจสอบที่เป็นกลางจริงหรือไม่
พญ.ประชุมพร กล่าวอีกว่า เครือข่ายบุคคลในองค์กร ตระกูล ส. ไม่ได้ผลักดันการเกิด สวรส.ใหม่เท่านั้น แต่ยังเตรียมผลักดันตั้งองค์กรกลางในการกำหนดสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐอีก โดยเมื่อปลายปี 2557 เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่าได้เสนอแนวทางดังกล่าวต่อคณะกรรมการประสานงานกองทุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพที่มี ศ.อัมมาร สยามวาลา เป็นประธาน เรื่องนี้ก็ไม่ชัดเจนว่า หากมีการตั้งองค์กรกลางขึ้นมากำหนดสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาลทั้งสามกองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และกองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ จะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจัดสรรงบให้โรงพยาบาลอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ก่อนเสนอควรมีการระดมความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถานบริการด้วย
“ปัญหาคือองค์กรกลางดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานของการรวมสามกองทุนหรือไม่ และการจัดสรรงบประมาณไปยังโรงพยาบาลต่างๆ จะใช้สปสช.เป็นต้นแบบหรือไม่ เนื่องจากกังวลว่า สุดท้ายเงินเหมาจ่ายรายหัวของแต่ละกองทุนจะมีการแบ่งจ่ายออกเป็นหมวดต่างๆ เหมือนสปสช. ที่มีทั้งงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค งบบริการเฉพาะฯลฯ ซึ่งหากเป็นจริงจะทำให้การจัดสรรเงินออกเป็นหมวดๆ มากเกินไป สุดท้ายก็จะประสบปัญหาโรงพยาบาลขาดทุนจากวิธีจัดสรรเงินของสปสช.อีก” พญ.ประชุมพรกล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร