สมัชชาผนึกชุมชนแก้ปัญหาหมอกควันหวั่นรุนแรงต่อเนื่อง

คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558
นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ กรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอและเพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาในระดับชาติ ว่า แม้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันมาตลอด แต่สถานการณ์ยังทวีความรุนแรงด้วย 4 สาเหตุ คือ การเผาเพื่อทำการเกษตรกรรม, ไฟป่า, ฝุ่นละอองจากเขตเมืองและอุตสาหกรรม และหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน คนไทยนับล้านต้องเผชิญความเสี่ยงกับวิกฤติมลภาวะ โดยประชากรบางจังหวัดได้รับผลกระทบถึงขั้นไม่สามารถอาศัยในพื้นที่ได้ จึงต้องมีการสร้างความเข้าใจกับชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและร่วมกันแก้ปัญหา
ด้านกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เร่งตรวจสอบสภาพค่ามลพิษในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงทั้งภาคเหนือตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง ขณะนี้ได้ยกร่างแผนปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะมีการขอความเห็นชอบจาก ครม.ภายในเดือนมกราคมนี้ ซึ่งจะดำเนินงานภายใต้หลักการ “120 วัน คืนฟ้าใสอากาศบริสุทธิ์ให้ประชาชน” มุ่งเน้นให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางแก้ปัญหา และให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเพื่อลดต้นเหตุของปัญหา มีกำหนดห้ามเผาเด็ดขาด 60 วัน กำหนดพื้นที่เสี่ยงกับการเผา และจัดงบประมาณให้ชุมชนหมู่บ้านเฝ้าระวัง
ทั้งนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอให้คณะกรรมการหมู่บ้านเร่งสร้างจิตสำนึกให้แก่ชาวบ้านและสร้างกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมเรื่องการเผาในพื้นที่เกษตรด้านเงินทุนสนับสนุนการดับไฟ ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ และของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยกรมการปกครองขอความร่วมมือจากกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งอยู่ใกล้ชิดปัญหาช่วยกันดูแลซึ่งมีเพียงแรงงานคน ขาดงบประมาณจึงไม่มีความก้าวหน้า
ในส่วนของกรมป่าไม้นั้น ล่าสุดเดินสายจัดประชุมร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบบทบาท จัดตั้งงบประมาณอบรมชาวบ้านและหาอุปกรณ์ดับไฟแล้ว โดยปัจจุบันมีเครือข่ายความร่วมมือควบคุมไฟป่าอยู่ 300 เครือข่าย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด มี 170 เครือข่าย สนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านละ 1 แสนบาท เพื่ออบรมอาสาสมัครและอุปกรณ์ดับไฟ คาดว่าทุกเครือข่ายจะได้รับงบประมาณภายในต้นปีนี้ นอกจากนี้กรมป่าไม้ยังมีแผนการจัดแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงไฟป่า 1,700 กิโลเมตร พร้อมจัดชุดเฉพาะกิจดับไฟในรูปแบบหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ 113 หน่วย

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน หมอกควัน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร