ตั้ง’คอร์ทีม’แก้ปัญหาแม่วัยรุ่นร่วม5กระทรวง-ชูวาระแห่งชาติ

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ที่ประชุม สสส.ได้พิจารณาเห็นชอบยุทธศาสตร์แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ โดยเฉพาะแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศได้มีการตั้งหน่วยงานกลาง (คอร์ทีม) ระหว่างปี 2558-2560 ขึ้น เพื่อบูรณาการเชิงนโยบาย 5 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กระทรวงแรงงาน (รง.) และภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผ่านโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 24 จังหวัด รวมทั้งจะเน้นพัฒนาผู้นำเปลี่ยนฐานคิด หรือ เชนจ์ อเจนท์ เข้าไปสื่อสารกระตุ้นให้เกิดฐานคิดใหม่เรื่องเพศในสังคมและในหน่วยบริการทุกระดับ
“ปัจจุบันมีวัยรุ่นคลอดปีละ 1.29 แสน
คน หรือคิดเป็นแม่วัยรุ่นกว่า 1 ล้านคน ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเด็กเหล่านี้มีแนวโน้มพัฒนาการช้า และอาจมีพัฒนาการช้ากว่า 1 ล้านคน ซึ่งนอกจากปัญหาแม่วัยรุ่นแล้ว การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ยังนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ โดยเฉพาะปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเอดส์ 1.2 ล้านคน และกว่าครึ่งไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ และปัญหาความรุนแรงทางเพศ ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสูง” ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าว
ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมเห็นด้วยว่า เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ดังนั้นการผลักดันสร้างการเรียนรู้เพศศึกษาที่เหมาะสมในระบบการศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญและควรกำหนดตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมร่วมรัฐมนตรี 5 กระทรวงหลักด้านสังคม เพื่อให้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้รับการผลักดันในระดับชาติต่อไป

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ท้องไม่พร้อม และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร