ผลักดันรัฐธรรมนูญใหม่ทำเอชไอเอกิจการพลังงาน-เหมืองแร่-เอฟทีเอ

สำนักข่าวไทย วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558
กรุงเทพฯ 27 ม.ค. – สช.ถกวงวิชาการยกระดับเอชไอเอ ผลักดันสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ร่วมเครือข่ายจากทั่วประเทศทั้งภาคชุมชน นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 300 คน หนุนสร้างองค์ความรู้และกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพให้เข้มแข็ง พร้อมข้อเสนอการใช้เอชไอเอในกิจการรุนแรง พลังงาน เหมืองแร่ และเอฟทีเอ

เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) จัดการประชุมวิชาการการประเมินผล กระทบทางสุขภาพ (HIA Conference) ประจำปี 2557 ในหัวข้อเรื่อง “ผลกระทบของกระบวนการ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” โดยมีภาคีเครือข่ายภาคราชการ ภาคประชาสังคม และนักวิชาการเข้าร่วมกว่า 300 คน

นายพงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สจรส. กล่าวว่า เวทีการประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนและพัฒนากระบวนการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (เอชไอเอ) ในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นสอดคล้องตามและในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรค 2 ที่คุ้มครองสิทธิของชุมชนจากกิจการหรือโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ กำหนดให้ต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพร่วมกับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (อีเอชไอเอ) ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

“เอชไอเอ ถือเป็นเครื่องมือทางสังคมปกป้องสิทธิชุมชนให้มีสุขภาวะที่ดี ช่วยลดความขัดแย้ง แต่ในช่วงที่ผ่านมายังมีข้อจำกัดทำให้กลไกการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะชุมชนดำเนินการได้ไม่เต็มที่ และไม่สอดคล้องกับบริบทใหม่ของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป จำเป็นต้องพัฒนากลไกให้ดีขึ้น” ผอ.สจรส. กล่าว

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีการทำงานวิชาการโดยการพัฒนาข้อเสนอการประยุกต์ใช้เอชไอเอในนโยบายสาธารณะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน คือ นโยบายพลังงานของประเทศไทย การจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย และกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (เอฟทีเอ) รวมทั้งข้อเสนอกลไกและกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการ ปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งทางสถาบันฯ จะนำข้อมูลที่ได้ข้างต้นเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อพิจารณาให้ บรรจุเป็นสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่.- สำนักข่าวไทย

ที่มา : http://www.tnamcot.com

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HIA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร