แนะใส่ผลประเมินสุขภาพในรธน.ใหม่

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่โรงแรมเอเชีย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแถลงข่าวหัวข้อ “การประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพ (เอชไอเอ) ในกระแสปฏิรูป” โดยมี ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ กล่าวว่า การประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพ ถือเป็นกระบวนการและเครื่องมือกำหนดนโยบายสาธารณะ ขณะเดียวกัน ก็เป็นเครื่องมือที่ไปช่วยปกป้องสิทธิของชุมชนซึ่งพัฒนาเอชไอเอ มาตั้งแต่ปี 2543 จนกระทั่งปี 2550 มี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ในเรื่องสิทธิชุมชน สิทธิของบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่จะขอข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนโยบาย แผน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ถ้าสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าโครงการหรือกิจกรรมจะก่อให้เกิดผลกระทบ ก็มีสิทธิที่จะร้องขอให้มีการประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพ
ขณะเดียวกัน สช. ได้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ที่ผ่านมาก็พบปัญหาที่สำคัญมากต่อการพัฒนา คือ เรื่ององค์ความรู้และเรื่องของคนที่มีทักษะมีความชำนาญ เนื่องจากการประเมินจะต่างกับการประเมินผลกระทบอื่นๆ ดังนั้น เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ได้พยายามจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันมีการประชุมวิชาการเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของคน
ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ควรจะมีสาระสำคัญ บรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือ การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน การดำเนินโครงการ กิจกรรม ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ประชาชน ในด้านคุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม จะทำไม่ได้ เว้นแต่ศึกษาและประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งเป็นข้อบัญญัติควรที่จะมีอยู่ นอกจากนี้ควรจะผลักดันให้นำไปใช้ได้ในระดับของการกำหนดนโนบายสาธารณะด้วย
นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กล่าวว่า เราพยายามสร้างระบบและกลไกเข้าไปอยู่การทำงานด้านนโยบายของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ที่มีอำนาจและงบประมาณ แต่เราต้องคุยให้เขาไปใช้ในระบบดังกล่าว ขณะเดียวกันต้องสร้างระบบกลไกให้ภาคประชาชนและภาคเอกชน ให้ใช้ได้เท่าเทียมกัน ซึ่งต้องยอมรับว่าเจอการขรุขระของการใช้ระบบดังกล่าวอยู่ ซึ่งไม่ได้หมายถึงความล้มเหลว แต่ต้องค่อยๆ แก้ไข

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HIA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร