ชงธรรมนูญสุขภาพเสนอครม.

แนวหน้า ฉบับวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ.2552 ครั้งที่ 1 เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ได้มีการนำเสนอภาพรวมของกระบวนการทบทวนธรรมนูญฯและข้อสรุปของ นักวิจัย ซึ่งชี้ให้เห็นว่าจุดเปลี่ยนสำคัญของการแยกธรรมนูญออกจากพ.ร.บ.ในการทำธรรมนูญฯ ตามที่ นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานยกร่างฯได้ประกาศให้ธรรมนูญฯมีสถานะเป็นเจตจำนงและพันธะร่วมของสังคม ซึ่งทุกฝ่ายจะนำไปเพื่อใช้ในการอ้างอิงและการปฏิบัติ ความสำเร็จการขับเคลื่อนคือ ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ซึ่งนำไปขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไปได้เป็นกติกาหรือข้อตกลงร่วมกับชุมชน เขียนแล้วจับต้องได้ ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ มีการกำหนดกลไกเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
ขณะที่นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการสช. กล่าวว่า การทำวิจัยในการ ทบทวนธรรมนูญฯจะช่วยปิดจุดอ่อนเสริมจุดแข็ง มีสาระสำคัญ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและเน้นการมีส่วนร่วมและ หลังจากกระบวนการทบทวนได้ข้อสรุป เพื่อจัดทำแผนและเสนอร่างเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอเข้าสู่กระบวนการรายงานต่อสภาฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร