สธ.ยึดเขตสุขภาพคุม’บอร์ด-ซีอีโอ’

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
โพสต์ทูเดย์ ปลัด สธ.ลงนามคำสั่งตั้งเขตสุขภาพ-ซีอีโอ-บอร์ด 5 ฉบับรวด
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในคำสั่ง สธ.จำนวน 5 ฉบับ ในวันเดียว คือวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตสุขภาพ 13 เขต และการแต่งตั้งบุคลากรในสังกัด สธ.เป็นผู้บริหารทั้งหมด ทั้งซีอีโอเขตสุขภาพ คณะกรรมการเขตสุขภาพ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ
ทั้งนี้ ประกอบด้วย คำสั่ง สธ.ที่ 113/2558 แบ่งกลุ่มจังหวัดออกเป็น 13 เขตสุขภาพ โดยเขตที่ 1-12 สธ.รับผิดชอบ เขตที่ 13 กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบ พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ตรวจราชการ สธ.จำนวน 10 ราย ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการเขตสุขภาพ หรือซีอีโอ
คำสั่ง สธ.ที่ 114/2558 จัดตั้งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 โดยกำหนดให้เป็นส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัด สธ.
คำสั่ง สธ.ที่ 115/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ 1-12 โดยมีกรรมการทั้งสิ้น 28 ราย ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในแต่ละพื้นที่
คำสั่ง สธ.ที่ 116/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1-12 ประกอบด้วย 1.ผู้ตรวจฯ สธ.เป็นประธาน 2.สาธารณสุขนิเทศก์ สธ.เป็นรองประธาน 3.นายแพทย์สาธารณสุข 4.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง 5.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง 6.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของกรม 7.ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดละ 1 คน 8.ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดละ 1 คน เป็นกรรมการ 9.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ
สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตสุขภาพ คือการกำหนดรูปแบบวิธีการจัดบริหารร่วม และบริการร่วมภายในเขตสุขภาพ และสามารถให้ความเห็นชอบและอนุมัติทรัพยากรด้านการเงินการคลังและพัสดุ ด้านบุคลากรและด้านวิชาการของหน่วยงานในเขตสุขภาพได้
คำสั่ง สธ.ที่ 117/2558 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในเขตสุขภาพ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร