เปิดร่างปฏิรูปสังคมเน้นชุมชนเข้มแข็ง

Untitledมติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
นายอำพล จินดาวัฒนะ ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างปฏิรูปด้านสังคมฯ ว่า ได้รวบรวม 12 ประเด็นที่สมาชิก กมธ.ปฏิรูปสังคมเสนอสรุปเป็น 3 เรื่องหลัก ดังนี้ 1.การปฏิรูประบบเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งจะทำใน 4 ด้านได้แก่ สร้างระบบและกลไกหนุนชุมชนจัดการตนเอง โดยจะเปิดให้ชุมชนเป็นนิติบุคคลสามารถจัดการตัวเองได้ หรือเป็นสภาองค์กรชุมชน, ระบบและกลไกหนุนสัมมาชีพชุมชน/เศรษฐกิจชุมชน โดยจะทบทวนเรื่องรัฐวิสาหกิจชุมชน ทุนชุมชน สหกรณ์ชุมชน เปิดให้ชุมชนได้คิดและมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เหมาะสมกับบริบทชุมชน โดยเราจะสร้างระบบจับคู่ระหว่างชุมชนกับภาคเอกชนในการถ่ายทอดความรู้การเป็นผู้ประกอบการ, ระบบสวัสดิการชุมชน โดยจะส่งเสริมการออมตั้งแต่เกิดจนตายสำหรับคนที่อยู่ในชุมชน เชื่อมโยงการออมแห่งชาติ เป็นการเชื่อมสวัสดิการชุมชน และระบบการจัดการ ทรัพยากรชุมชน โดยเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรของชุมชนร่วมกับรัฐ เป็นโฉนดชุมชน ป่าชุมชน
“ชุมชนเป็นรากฐานของประเทศ หากชุมชนเข้มแข็งประเทศก็เข้มแข็ง ปฏิรูปประเทศจึงขาดเรื่องนี้ไปไม่ได้ แต่ก่อนชุมชนเคยเข้มแข็งกว่านี้ ต่อมารัฐดึงอำนาจไปรวมศูนย์ คิดและจัดการให้ชุมชนหมด จะเห็นว่ายิ่งทำอย่างนี้ชุมชนยิ่งอ่อนแอ ฉะนั้นต้องหนุนให้เกิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้การประกอบธุรกิจชุมชน ทำให้เขาคิดเป็นทำเป็นดูแลปากท้องตัวเองได้ อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นประธาน เพื่อมาทำกรอบแนวทางปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ”
นายอำพลกล่าวว่า 2.การปฏิรูประบบรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งด้วยไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงต้องนำผู้สูงอายุกลับมาทำงานใช้ประโยชน์ ขณะเดียวกันต้องดูแลระบบสวัสดิการ การเงิน สุขภาพ โดยเรื่องนี้เกี่ยวข้อง กมธ.อีก 4 ด้านต้องมาทำงานร่วมกัน ฉะนั้นประธาน สปช.จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยมีนายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เป็นประธาน ซึ่งถือเป็นระบบทำงานใหม่ที่ไม่เหมือนระบบราชการ เป็นการเชื่อมโยงการทำงานข้าม กมธ.ที่ต้องการความสำเร็จ และ 3.การปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม เรื่องนี้ใหญ่และเกี่ยวข้องทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มั่นคงทางสุขภาพ มั่นคงสังคม ฉะนั้นต้องมาทบทวนสวัสดิการเพื่อประชาชนต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย อะไรที่ดีอยู่แล้วก็ทำต่อ ส่วนอะไรไม่ดีก็ปรับเปลี่ยน หรือเริ่มใหม่ อย่างไรก็ตาม สปช.มีเวลาดำเนินการจัดทำร่างปฏิรูปอีกไม่เกิน 6-7 เดือน ฉะนั้นภายใน 1-2 เดือนจากนี้จะต้องจัดทำกรอบแนวคิดและรวบรวมข้อเสนอให้ชัดเจนเพื่อนำเสนอ สปช.ใหญ่ จากนั้นภายใน 3 เดือนโรดแมปต้องเสร็จเพื่อเสนอ สนช.ใหญ่ และเสนอตามขั้นตอนต่อไปได้

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ระบบสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร