สธ.เล็งกำกับ’เคลียริ่งเฮาส์’ยันเล่นตามบทคุมภาพรวม

มติชน ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
รองปลัด สธ.ค้านคนนอกกำกับดูแล’สมสส.’ เสนอตั้ง’คณะกรรมการอำนวยการสาธารณสุขแห่งชาติ’ ใช้คนมีความรู้กำหนดยุทธศาสตร์สุขภาพ
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จัดสัมมนาเรื่อง “ปฏิรูประบบสาธารณสุข ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย” ที่อาคารรัฐสภา 2
นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สนช. กล่าวว่า ขณะนี้มีการเสนอให้ตั้งสำนักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สมสส. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเคลียริ่ง เฮาส์ระดับชาติ เก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพและเรื่องทางการเงินของ 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม แต่ยังเป็นปัญหา ว่าจะมีการตั้งเป็นหน่วยงานอิสระที่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใด ระหว่างกระทรวงสาธารณาสุข (สธ.) หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
“ต้องยอมรับว่าขณะนี้คน สธ.ไม่ไว้ใจ สปสช. ดังนั้นการเสนอตั้งสำนักงานเคลียริ่งเฮาส์ คน สธ.จึงไม่อยากให้อำนาจการบริหารไปอยู่กับ สปสช. อยากให้เป็นอิสระ ซึ่งเรื่องนี้ทั้ง สนช.และ สปช.คิดเหมือนกันว่าอาจต้องมีคณะกรรมการคุมสำนักงานเคลียริ่งเฮาส์อีก เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ แต่ไม่ได้ล้วงลูกการทำงานแต่อย่างไร” นพ.เจตน์กล่าว
ด้าน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า แม้ระบบบริการสุขภาพที่ผ่านมาจะทำให้คนเข้าถึงบริการมากขึ้น แต่ยังมีช่องว่าง ยังมีความเหลื่อมล้ำในแง่สิทธิการรักษาต่างๆ ประกอบกับการบริหารจัดการ การกระจาย อำนาจไปยังพื้นที่ไม่ดีพอ ที่สำคัญยังเกิดผู้เล่นใหม่ที่ออกมาเป็นอิสระ ขาดการทำงานบูรณาการ ร่วมกับหน่วยบริการ โรงพยาบาล
“เห็นได้จากการเกิดหน่วยงานตระกูล ส.ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงปฏิวัติ เริ่มตั้งแต่ปี 2537 เกิดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ต่อมาปี 2544 เกิดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และในปี 2545 ก็เกิด สปสช. ตามมาด้วยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในปี 2550 และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ในปี 2551 เป็นต้น ล่าสุดมีการขับเคลื่อนให้เกิดสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ ซึ่งจะมาแทนที่ สวรส.และ สมสส. การก่อกำเนิดองค์กรมากมายโดยขาดทิศทางการกำกับที่ดี มีประสิทธิภาพ การอภิบาลระบบจะบิดเบี้ยว ถูกแทรกแซงจากอำนาจไม่ชอบธรรมได้” นพ.วชิระกล่าว และว่า สธ.จึงมีหลักการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยแยกบทบาทให้ชัดระหว่างผู้ซื้อบริการ ผู้จัดบริการ และผู้กำหนดและกำกับนโยบาย ซึ่ง สธ.มองว่าหากอยากเห็นระบบสุขภาพที่เป็นองค์รวม มีองค์กรกลางที่ดูแลงานด้านสุขภาพระดับประเทศ ก็ควรมีการตั้งองค์กรดูแลงานด้านสุขภาพระดับชาติขึ้น หรือที่เรียกว่า National Health Authority ทำหน้าที่กำกับนโยบายยุทธศาสตร์บนพื้นฐานของการใช้ความรู้ มีการกำหนดบทบาทที่เหมาะสมในระบบสุขภาพ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการสาธารณสุขแห่งชาติดูแลเรื่องดังกล่าว และ ควรให้ สมสส.มาอยู่ภายในองค์กรนี้ เพื่อลดความซ้ำซ้อน” นพ.วชิระกล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน คสช. และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร