ยาสูบรุกตลาดออนไลน์ขายบนเว็บ ชี้มีผลเด็กมหา’ลัยสูบเพิ่ม

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
นายเฉลิมพงศ์ ขาวค้างพลู นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน นำเสนอผลการวิจัย เรื่อง “ผลกระทบของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจยาสูบ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของนักศึกษาชายในกรุงเทพฯ ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ม.เกษตรศาสตร์ ว่า การศึกษานี้เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจยาสูบในสังคมไทย และผลกระทบของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจยาสูบ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือการวิเคราะห์เนื้อหาจากเว็บไซต์ ได้แก่ Weloveshopping.com, Facebook, Instagram, Youtube, Olx.co.th, Tarad.com, Bing.com และ Google.co.th ระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค.57 และแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาชายมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนอย่างละ 4 แห่ง 400 คน อายุ 20-22 ปี ระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย.57
นายเฉลิมพงศ์กล่าวต่อว่า ผลการวิเคราะห์จาก 8 เว็บไซต์พบว่า รูปแบบการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจยาสูบที่นิยมใช้มากที่สุด คือโฆษณาออนไลน์ 210 ครั้ง คิดเป็น 36.58% รองลงมาใช้สื่อบุคคลออนไลน์ 146 ครั้ง คิดเป็น 25.44% และการตลาดทางตรงออนไลน์ 121 ครั้ง คิดเป็น 21.08% การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 69 ครั้ง คิดเป็น 12.02% และการส่งเสริมการขายออนไลน์ 28 ครั้ง คิดเป็น 4.88% ส่วนผลกระทบของการสื่อสารการตลาดออนไลน์พบว่า มี 3 ตัวที่มีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง คือการโฆษณาออนไลน์ การส่งเสริมการขายออนไลน์ และการใช้สื่อบุคคลออนไลน์
“การทำการตลาดแบบนี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อ ผู้บริโภค โดยเฉพาะเยาวชน สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค (คร.) สธ. ควรเร่งดำเนินการตามกฎหมาย จะช่วยไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ สนับสนุนให้ออกพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ จะช่วยแก้ปัญหาได้ ป้องกันกลุ่มที่ยังไม่สูบให้ไม่สูบ” นายเฉลิมพงศ์กล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บุหรี่/ยาสูบ/เหล้า และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร