สธ.ดันสถาบันพระบรมราชชนกผลิตพยาบาลป้อนรพ.หมื่นแห่ง

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สาธารณสุข * สธ.ผลักดันสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในกำกับ สธ. ผลิตพยาบาล นักการสาธารณสุข และสหวิชาชีพ ป้อนสถานพยาบาลต่างๆ ในสังกัดกว่า 10,000 แห่ง แก้ไขปัญหาขาดแคลนกำลังคนได้คล่องตัวขึ้น หลังส่อเค้ามีแนวโน้มขาดแคลนรุนแรงขึ้น
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อชี้แจงข้อคิดเห็นของหน่วยงานดังกล่าวต่อร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. … เพื่อปรับสถานะสถาบันพระบรมราชชนกขึ้นเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นความสำคัญในการปรับสถานะสถาบันพระบรมราชชนกให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง และเป็นสถาบันเทียบเท่ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของรัฐบาล โดยเป็นองค์กรในกำกับของ สธ. ทำหน้าที่ผลิตกำลังคน โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาล สาธารณสุข และสหวิชา ชีพระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ซึ่งสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรกลุ่มนี้ให้แก่หน่วยงานในสังกัด สธ.ตามความต้องการและความขาดแคลนที่เป็นปัญหาเรื้อรังและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีทั้งหมด 8 หมวด และบทเฉพาะกาล รวม 80 มาตรา ที่ประชุมได้ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. อาทิ ความชัดเจนในผลิตบุคลากรของสถาบันเพื่อไปรับใช้ประชาชนในพื้นที่ สถานะขององค์กรที่เป็นหน่วยงานในกำกับ สธ. ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลโดยตรง และแผนการผลิตและงบประมาณในอนาคต 10 ปี นอกจากนี้ยังได้เสนอองค์ประกอบของคณะผู้บริหารสภาสถาบัน ในระยะแรกให้มีบทเฉพาะกาลให้ปลัด สธ.เป็นนายกสภาฯ ไปก่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีความมั่นคงระหว่างกระบวนการสรรหา เป็นต้น ได้มอบหมายให้สถาบันพระบรมราชชนกหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อปรับปรุงรายละเอียดในบางมาตราตามที่ได้รับคำแนะนำ และส่งกลับให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องพิจารณา ก่อนเสนอเข้า ครม.เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป การผลักดันร่าง พ.รบ.ฉบับนี้มีความจำเป็นมาก เนื่องจากทำหน้าที่ผลิตบุคลากรประมาณร้อยละ 35 ของการผลิตทั้งประเทศ เพื่อให้เพียงต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ทั้งปัจจุบันที่ยังขาดแคลนอยู่มาก และอนาคต เช่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สังคมผู้สูงอายุ
ด้าน นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก กล่าวว่า สถาบันพระบรมราชชนกมีสถานศึกษาคือ วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยการสาธารณสุข วิทยาลัยแพทย์แผนไทย รวม 39 แห่ง มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพมากว่า 60 ปี เพื่อออกไปปฏิบัติงานในสถานพยาบาลในสังกัด สธ.รวมกว่า 200,000 คน ปัจจุบันมีแผนการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาล สาธารณสุข สหเวชศาสตร์ ใน 9 หลักสูตร ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข เป็นระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตร 4 หลักสูตร จำนวน 5,740 คนต่อปี โดยฝึกภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลในสังกัดและกลับไปทำงานในพื้นที่
“เมื่อสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางระดับปริญญา โดยเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของ สธ. จะมีฐานะเป็นนิติบุคคล บริหารภายใต้สภาสถานศึกษา จะช่วยให้มีความคล่องตัว สามารถรักษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพให้อยู่ในระบบ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาตามแผนการผลิตที่วางไว้ และประสาทปริญญาแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้” นพ.อภิชาติกล่าว.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ระบบสุขภาพ, แพทย์แผนไทย ยาไทย และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร