อำพลเปิดข้อเสนอสปช.ปฏิรูปสังคมเฉพาะเรื่อง

มติชน ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวว่า สปช.ทำงานเข้าสู่เดือนที่ 4 แล้ว มีเรื่องใหญ่คือนำข้อเสนอไปบรรจุในร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนี้กรอบแนวคิดข้อเสนอปฏิรูปเสร็จแล้ว และ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญกำลังนำไปพิจารณา โดยเรามีหน้าที่ติดตามว่าสิ่งที่เรานำเสนอ ถูกนำไปใส่หรือไม่ใส่อย่างไร ด้วยเหตุผลอะไร จากนั้นเสนอให้ สปช.ใหญ่พิจารณาและให้ความเห็นได้ในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ขณะเดียวกันสิ่งที่เราทำคู่ขนานกันไปกับการปฏิรูปประเทศเรื่องใหญ่คือ การพิจารณาประเด็นเพื่อเสนอปฏิรูปเฉพาะเรื่อง ซึ่งที่ผ่านมา กมธ.ปฏิรูปสังคมก็ได้พัฒนาข้อเสนอเพื่อเสนอต่อรัฐบาลให้ผลักดันกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งเดิมมีกฎหมายเรียบร้อยแล้วแต่ติดขัดมา 3 ปีกว่า โดยเราได้ทำข้อเสนอศึกษาต่างๆ เสนอกับ สปช.เห็นชอบและส่งต่อรัฐบาลพิจารณาไปแล้ว เบื้องต้นก็ทราบว่ารัฐบาลกำลังจะเดินหน้าเรื่องกองทุนการออมแห่งชาติในเร็วๆ นี้
นพ.อำพลกล่าวว่า ทั้งนี้ กองทุนการออมเป็นการปฏิรูประบบจากที่รัฐสงเคราะห์อย่างเดียว ไปสู่การที่ประชาชนได้มาออม โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่ไม่มีระบบเหล่านี้เลย ถือเป็นเรื่องย่อยที่มีความสำคัญ โดยเราก็ศึกษาเพื่อให้รัฐบาลมีความมั่นใจว่าเรื่องนี้ดีควรจะเดินหน้า ส่วนเรื่องอื่นๆ ในการปฏิรูปเฉพาะเรื่องยังมีเรื่องคนพิการ คนด้อยโอกาส คนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ ตรงนี้ทางมีอนุ กมธ.ที่เกี่ยวข้องกำลังศึกษาอยู่ เร็วๆ นี้ก็อาจมีข้อเสนอบางเรื่องเพื่อปฏิรูประบบกฎหมาย หรือการปฏิบัติของรัฐที่จะเสริมให้คนเหล่านี้ได้รับการเข้าถึงสิทธิและการดูแลจากรัฐ

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ปฏิรูปประเทศไทย และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร