สมาคมแม่บ้านสธ.หนุนแก้ไขปัญหา”แม่วัยรุ่น”

Untitledแนวหน้า ฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์แม่บ้านสาธารณสุข และเครือข่ายสาธารณสุขเรื่องการแก้ไขปัญหาปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ (Stop Teen Mom and Improve Ageing Health) จัดโดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เพื่อจัดทำแผนการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชนทั่วประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วอัตราการเกิดลดลง และมีแนวโน้มเผชิญความเสี่ยงด้านคุณภาพประชากรรุ่นใหม่รุนแรงขึ้นจากปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี นำมาสู่ปัญหาการทำแท้ง ปัญหาจิตสังคมของวัยรุ่นและ ผู้ปกครอง ทารกถูกทอดทิ้ง การเลี้ยงดูทารกและเด็กไม่เหมาะสม สถานการณ์ในปี 2555 มีวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรรวม 133,176 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ของหญิงคลอดทั้งหมดที่มี 801,737 คน สถิตินี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลก ซึ่งมีร้อยละ 11 แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากปี 2546 ซึ่งมีจำนวน 95,879 คน จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขและพัฒนา
นางนาถนภา สหเมธาพัฒน์ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข กล่าวว่า สมาคมแม่บ้าน สาธารณสุข ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนา งานสาธารณสุขในทุกภูมิภาคของประเทศ ในปีนี้เน้นหนักที่ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพิ่มการเข้าถึงบริการของรัฐ และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจะมีการสร้างต้นแบบ “แม่วัยทีนอาสา” ซึ่งเป็นวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ในชุมชน มาร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด และเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุต้นแบบ มาร่วมพัฒนา สุขภาพ ในเบื้องต้นจะศึกษานำร่องใน 10 จังหวัด ต้นแบบ ได้แก่ นนทบุรี ตราด ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี มหาสารคาม สระบุรี สุรินทร์ ชัยนาท และสุพรรณบุรี เนื่องจากเป็นจังหวัดที่พบว่ามีปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และบุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายสมาชิกในจังหวัด ซึ่งมีหลากหลายวิชาชีพ มีความพร้อมในการดำเนินงาน เพื่อหารูปแบบ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และขยายผลดำเนินการให้ครอบคลุมทุกจังหวัดต่อไป

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ท้องไม่พร้อม, ระบบสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร