สธ.สงขลาพัฒนานวัตกรรมระบบข้อมูลสนอง’หมอประจำครอบครัว’สู่การปฏิบัติ

Untitledเดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2558
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีการนำนโยบาย “ทีมหมอประจำครอบครัว” สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ของเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.ระโนด จ.สงขลา ที่สำนักงานสาธารณสุข อ.ระโนด และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมี นพ.ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นพ.ธนิศ เสริมแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ
ด้าน นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง รวมถึงสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต หรือทุกกลุ่มวัย และสนับสนุนการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว (Family care team) เพื่อดูแลประชาชนทุกครัวเรือนในเขตชนบท ซึ่งในการตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.ระโนด ในครั้งนี้ พบว่ามีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เกิดเป็นนวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพ “ระโนดโมเดล” ที่ผสมผสานด้านการเยี่ยมบ้าน ทำให้สามารถเยี่ยมบ้านได้ครอบคลุมประชาชน ผู้รับบริการทุกกลุ่มวัย โดยมีทีมหมอประจำครอบครัวร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนผู้รับบริการและครอบครัว ให้สามารถดูแลตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ให้หายจากความเจ็บป่วยกลับคืนสู่ภาวะปกติ มีสุขภาพดีหรือใกล้เคียงภาวะปกติมากที่สุด
ที่สำคัญมีการนำโปรแกรมการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ไปพัฒนาต่อยอดจนเป็นนวัตกรรมการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการของ อ.ระโนด โดยใช้ชื่อ J-Map และ J-Print ซึ่งนำมาใช้ในการจัดการระบบเยี่ยมบ้านที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล เกิดความสะดวกในการควบคุมกำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน
ซึ่งโปรแกรม J-Map สามารถแสดงผลในรูปแบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเห็นพิกัดของหลังคาเรือน และลักษณะสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายที่ลงไปเยี่ยมบ้าน และยังใช้ในการตรวจสอบผลการดำเนินงานความครอบคลุมการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน เป็นต้น ส่วนการใช้โปรแกรม J-Print ทำให้เกิดความรวดเร็ว และถูกต้องในการพิมพ์ใบสั่งยา และ ฉลากยา แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ นอกจากนั้นยังสามารถพิมพ์รายละเอียดการเยี่ยมบ้าน เพื่อนำไปติดในแฟ้มครอบครัว เพื่อประโยชน์ในการจัดบริการแก่ประชาชนในครั้งต่อไป
ทั้งนี้การใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการสุขภาพของอำเภอระโนด หรือ J-Map และ J-Print นั้น ได้เป็นต้นแบบที่ จ.สงขลา ได้ส่งเสริมให้ใช้ในทุกสถานบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ และปัจจุบันได้มีการขยายการส่งเสริมการใช้โปรแกรมดังกล่าวในทุกจังหวัดของเขตบริการสุขภาพที่ 12 ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล ตรัง พัทลุง และสงขลา.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน คสช. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร